Activiteiten & Actueel

Opbrengst Rabobankclubkascampagne 2019

Wij hebben dit mooie bedrag gekregen door alle stemmers: € 444, 75.

En we hebben zaadbommetjes uitgedeeld, die warm welkom waren.

Groetjes van Francien en Famke op de markt in Asten.

Gardenista 2019: Een geweldig goede start van misschien wel een mooie traditie!

Groei en Bloei heeft een heel mooi groots evenement op de nationale kaart gezet! Gardenista! Het weer was ons goed gezind: slechts bij het weer opruimen hebben we regen gekregen. En ja, dat is goed voor alle planten en dieren in de natuur en daar gaat Gardenista ook over. We zagen vele verkoopstands met mooie en originele producten zoals agapanthus, alle kruiden die je je maar bedenken kunt, mooie en vaak niet bekende vaste planten, gereedschappen waarvan het doel de makers inspireerde tot prachtig en praktisch handwerkgereedschap, originele cadeautjes met een link naar de natuur en de tuin. We konden even lekker uitrusten op het gras of op diverse terrasjes met van alles wat ons hartje begeerde aan lekkers daarbij. We zagen voorbeeldtuinen die meededen aan een wedstrijd daarvoor: de prachtige uitvoering daarvan was een lust voor het oog. Tegen de mooie heggen van kasteel Ophemert kwamen die tuinen heel erg mooi uit! Er was een wedstrijd onder de studenten van de universiteit van Wageningen om voor dit landgoed een toekomstbestendig en duurzaam ontwerp te presenteren. Daarbij waren geweldig innovatieve ideeën uitgewerkt. Zoals het idee om heel het kasteel in een soort glazen stolp te zetten en het bijbehorende bos tot een voedselbos om te toveren. Zeer inspirerend allemaal. De rondwandeling door een etage van het kasteel dat geheel aangekleed was met pracht en praal, was ook een belevenis. Er waren in de kelder lezingen op allerlei specialistengebieden met gerenommeerde sprekers. Ikzelf was bij een lezing over het maken van een voedselbos in je eigen achtertuin door Vera Greutink. Zij promootte ook haar nieuwste boek. We kregen veel praktische ideeën die ook door ons thuis, in een kleine tuin, toegepast kunnen worden: echt een verdieping van ons bezoek aan Gardenista!

Afdeling Asten Someren heeft er dubbel en dwars aan meegedaan: we zijn er met een hele bus naar toe geweest en hebben daar een geweldige zaterdag meegemaakt. En we hebben meegedaan met de bloemenwedstrijd. Daarbij hebben we met Wim Sonnemans als tweede bij de professionals, een hele goede prestatie geleverd! Proficiat nogmaals aan Wim maar ook nogmaals aan alle deelnemers van onze afdeling: Jeanne, Marij, Maria, Annie en Famke! Voor iedereen die van bloemen, tuinen en tuinieren houdt, is dit evenement zeer aan te bevelen voor de volgende editie! Een mooi evenement Gardenista!

Dankwoord Ere-voorzitter

Mijn benoeming tot erevoorzitter was een geweldige verrassing. Ik heb genoten van een prachtige avond.

Groei en Bloei is altijd een stukje van mijn leven geweest. Nog steeds ben ik trots op de afdeling Asten-Someren, die jaarlijks een ongekend aantal activiteiten organiseert. Het is dan ook voor mij een hele eer om van zo’n afdeling erevoorzitter te mogen zijn. De glassculptuur die ik heb gekregen wordt door iedereen bewonderd.

Iedereen bedankt voor de uitgesproken waardering.

Bram van Uffelen

Terugblik Alg.Jaarvergadering 14 feb.2019

Opening en mededelingen

Tienie Schutjens heet de vergadering welkom. Hij spreekt als volgt:
We kijken terug op een jaar vol activiteiten georganiseerd door de kerngroepen en het bestuur, nemen tijd voor onze jubilarissen en besteden aandacht aan bestuursmutaties. En we hebben nog een verassing voor u in petto.
Na de pauze wordt nog een beeld gepresenteerd van de geplande Engelandreis door de kerngroep reizen/excursies.
En natuurlijk ook nog de uitreiking van de plant van de maand en de bekende loterij.
Op de tafel in de gang liggen drie verzamelmappen over kamerplanten voor belangstellende om mee te nemen. Ze zijn afkomstig van Martien Vlemmix, die door ziekte er geen gebruik meer van kan maken.

Digitaal jaarverslag 2018

We gaan overgaan naar agendapunt 2, het digitale jaarverslag over 2018. De opmaak is afgestemd met Dennis; de presentatie wordt verzorgd door Gerard.

Ter verduidelijking voor nieuwe leden. We hebben jaren geleden besloten om het papieren jaarverslag te vervangen door een digitale versie, waardoor aan de hand van foto’s een levendiger en sfeervoller beeld ontstaat rond de activiteiten van het afgelopen jaar.
Gerard Der. presenteert het jaarverslag.
Gerard presenteert het digitale jaarverslag via een powerpointpresentatie. Van het gehele aktiviteitenaanbod zijn foto’s gemaakt die geshowd worden.
De vergadering stelt het verslag vast met applaus. 

Dennis en Gerard worden bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht voor het samenstellen van dit jaarverslag.
Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent het verslag.

Financieel jaarverslag 2018

Niet onbelangrijk is natuurlijk agendapunt 3, het financieel jaarverslag 2018.
Francien M wordt uitgenodigd om dit te presenteren, in de hoop dat we nog steeds een financieel gezonde afdeling zijn.
Francien presenteert gedetailleerd de financiële cijfers. Het exploitatie-overzicht geeft een klein nadelig saldo over 2018, dit hoofdzakelijk vanwege de kosten van de gehouden vrijwilligersavond. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor Francien.

Francien wordt bedankt voor haar presentatie.

Verslag van de kascontrole-commissie en aanzoek nieuw lid

Meteen hierna wordt overgestapt naar agendapunt 4: dit is het checken of de gepresenteerde jaarcijfers kloppen en of de totale boekhouding de toets van zorgvuldigheid kan doorstaan.
De kascontrolecommissie bestond uit: Louis Spruijt, Toon van Eijk (2017) en Rienie Smeets (2018). Op dinsdag 5 februari hebben zij de stukken gecontroleerd. 
Een van de leden van de kascontrolecommissie wordt gevraagd om verslag te doen van hun bevindingen. Louis S. antwoordt dat de stukken werden gecontroleerd en in orde zijn bevonden.
De vergadering stelt het financieel jaarverslag vast en de penningmeester, alsmede het bestuur, worden decharge verleend.
Penningmeester Francien wordt nogmaals bedankt voor haar goede zorgen.


Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie 3 jaar. Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt. Dit jaar stopt Louis Spruijt, na drie jaar lang de kas zorgvuldig te hebben gecontroleerd.
Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wordt de vergadering gevraagd te komen met een vervanger/vervangster voor Louis. Francé van Kemenade stelt zich hiervoor beschikbaar.

 

 

Huldiging jubilarissen

Op basis van gegevens van het hoofdkantoor wordt bepaald hoe lang men lid is van Groei en Bloei.
Ben je in de loop van het lidmaatschap een tijd lid geweest van een andere afdeling, dan tellen deze jaren mee voor de bepaling van een jubileum.
Het kan dus zelfs zijn dat iemand langer lid is dan onze afdeling bestaat.
Trouwe leden zijn en maken de vereniging. Men blijft de vereniging trouw omdat men het tijdschrift of de activiteiten interessant vindt of gewoon omdat het gezellig is om samen je hobby uit te oefenen.

Voor hun trouw willen we graag deze jubilerende leden een attentie aanbieden.

Vijf leden zijn 25 jaar lid namelijk:
Hr. H.Verdonschot  Bokelcamp   Asten
Fam.van Helmond  Elfenbank  Asten
Hr P Bergerhof  Lavendelstraat   Maarheeze
Mw Wijffelaars  Harmonielaan   Someren
Hr en Mw van Doorn Irenestraat  Nederweert
Allen worden gevraagd naar voren te komen om een bloemetje in ontvangst te nemen.

Ook zijn er twee leden al 40 jaar lid van Groei en Bloei; dat zijn:
Hr/Mw vd Heuvel  Industrielaan  Asten
Mw Touber-Keja  Leeuweriklaan  Riethoven
Ook zij worden uitgenodigd naar voren te komen en een bloemetje in ontvangst te nemen.  

Nogmaals bedankt voor jullie trouw aan de vereniging en we hopen dat we jullie nog vaak kunnen ontmoeten bij onze activiteiten.

 

 

Bram van Uffelen

Voor het eerst in de historie van onze afdeling hebben we een jubilaris, die al 60 jaar lid is van Groei en Bloei en dat is Bram van Uffelen. Niet bekend is of hij zijn lidmaatschapsjaren heeft bijgehouden, zo niet dan is dit voor hem een verrassing. Het blijkt geen verassing te zijn.

 

Bram heeft zich in het verleden niet alleen als lid maar vooral als bestuurslid zowel op landelijk als afdelingsniveau onderscheiden. Hij heeft als zodanig een lange staat van dienst. Om er geen avondvullend programma van te maken wil ik 3 fundamentele aspecten naar voren brengen.

In de eerste plaats werd Bram al snel via afdelings- en rayonbesturen gekozen in het landelijk bestuur van de KMTP, de koninklijke Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde. Hij vervulde daar de functie van vicevoorzitter in een tijd dat aan het bestuurder zijn binnen de KMTP een zekere status was verbonden. Een status die bestuurders niet graag afstonden met als gevolg dat bestuurders vaak werden gekozen voor het leven. Anders gezegd tot ze tijdens vergaderingen in slaap vielen. Bram stond op het standpunt dat als je als vereniging vernieuwend wilt zijn en je wilt aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij dan moet je regelmatig nieuw en ander bloed binnen het bestuur halen. Wat Bram in zijn hoofd heeft dat heeft hij niet in zijn kont met als gevolg dat door hem zittingstermijnen voor bestuurders werden ingevoerd zowel op landelijk, rayon- en afdelingsniveau.

In de 2de plaats heeft Bram bij de oprichting van onze afdeling van de KMTP voor het eerst de naam Groei en Bloei geïntroduceerd. Een naam die beter past bij de doelstellingen van de vereniging en uitnodigend is voor potentiele nieuwe leden. Deze naam is later overgenomen door de landelijke organisatie.

In de 3de plaats heeft hij in 1973 onze afdeling opgericht. En met succes want in het eerste jaar konden al bijna 400 leden worden ingeschreven. Als voorzitter van het eerste bestuur heeft hij niet alleen een aanzet gegeven tot vele activiteiten, maar is hij ook begonnen met de huidige organisatiestructuur van werkgroepen. Werkgroepen aan wie geen taken maar verantwoordelijkheden werden toebedeeld. Werkgroepen die verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van hun eigen programma.

 

Voor zijn activiteiten als regionaal en landelijk bestuurder is Bram al gedecoreerd met de Van Pallandt onderscheiding. De hoogst mogelijke onderscheiding binnen Groei en Bloei.

Ook zijn verdiensten voor de afdeling zijn uitzonderlijk geweest en daarom willen we hem als teken van waardering bij zijn 60-jarig jubileum benoemen tot erevoorzitter van Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren. Dit voorstel wordt met een daverend applaus door de vergadering beantwoord.

 

Bram en zijn partner worden aansluitend uitgenodigd naar voren te komen. Aan Bram wordt een glas-sculptuur gemaakt door dhr. Marty vd Berg, Asten overhandigd en natuurlijk een mooie bloemenruiker voor zijn partner.

 

Bestuursmutaties

Famke Weerts

Omdat Famke Weerts vorig jaar na een tweede bestuursperiode niet herbenoemd kon worden volgens de statuten, heeft zij het afgelopen jaar, het zogenaamde tussenjaar, gefunctioneerd als bestuursondersteuner. Zij wil graag doorgaan met haar activiteiten voor Groei en Bloei en heeft zich daarom beschikbaar gesteld als bestuurslid voor een derde periode.
Het bestuur stelt voor om haar opnieuw te benoemen.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee met applaus akkoord. Famke wordt bij acclamatie benoemd als bestuurslid.

Francien Verheijen

Francien Verheijen is na 2 perioden volgens de statuten niet herkiesbaar. Pa na een tussenjaar kan zij weer toetreden tot het bestuur. Ook zij wil doorgaan. Daarom stelt het bestuur voor om haar het komende jaar te benoemen als financieel administrateur. Dat betekent dat in de praktijk zij al haar activiteiten kan voortzetten zoals voorheen, maar dat het bestuur daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent o.a. dat op alle officiële stukken naast haar handtekening ook de handtekening van een bestuurslid moet staan.
De algemene ledenvergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

 

 

Dennis Kollaard

Helaas heeft Dennis na zijn eerste periode besloten om te stoppen als secretaris en bestuurslid.
Drie jaar geleden zei Dennis na een kort introductiegesprek meteen volmondig ja op de vraag of hij bestuurslid wilde worden. Bovendien gaf hij direct aan het secretariaat voor zijn rekening te willen nemen. Dit enthousiaste ja zorgde destijds wel even voor verwarring, omdat we andere ervaringen hadden opgedaan bij het aantrekken van bestuursleden.
Dennis, is niet iemand die graag op de voorgrond treedt of in het middelpunt van de belangstelling staat. Hij heeft dan ook op de achtergrond met accuratesse desecretariële werkzaamheden verricht.  Hij voelt zich ook nu nog betrokken bij Groei en Bloei, dus we hopen dan ook dat we hem nog regelmatig te zien bij onze activiteiten. Hij heeft aangegeven de steun en het respect van collega-bestuurders en leden als prettig te hebben ervaren.
We hebben op een fijne manier samengewerkt. We vinden het dan ook jammer dat hij moet stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. We zullen hem missen.
Bedankt voor de goede zorgen, voor de betrokkenheid, voor de bijdrage in het bestuur en voor het vele werk dat hij heeft verzet.
Daarom willen we hem graag als dank een bloemetje en een attentie aanreiken en alle goeds voor de toekomst toewensen.

Binnenkort zal het bestuur zich intern en in overleg met de coördinatoren van de kerngroep beraden over de ontstane onderbemanning van het bestuur en bezien hoe nu verder. Jullie worden t.z.t. geïnformeerd over de resultaten van dit overleg.

Waarnemend voorzitter Tienie Schutjens

Mw Famke Weerts neemt aansluitend het woord om officieel afscheid te nemen van waarnemend voorzitter Tienie Schutjens. Zij spreekt als volgt:
Beste Tienie,
Een hartelijke groet aan je vrouw Gerrie die hier op haar verjaardag naast je zit. Het is een speciaal moment voor Groei en Bloei Asten Someren dat jij Tienie het bestuur gaat verlaten.
Om die reden wil ik even stilstaan, met jullie, bij wat jij voor onze club hebt betekend. Dat kan niet los gezien worden van hoe je als mens in het leven staat. En dat gaat natuurlijk gepaard met het uitspreken van mijn en onze dank.
Voordat je besloot je in te gaan zetten voor Groei en Bloei werkte je in het BO St Antonius in Asten-Heusden en later bij de SBO de Brigantijn in Someren.  Toen je daar BAPO kreeg, dat is een korting op werkdagen vanwege de leeftijd, kreeg je meer vrije tijd en heb je die tijd, ongeveer 3 jaar, aan Groei en Bloei bestuurswerk besteed.
Je geniet ook van een mooie tuin, een mooie vijver en een mooi stukje land met daarop o.a. kippen en nando’s en een hond. Als ik aan Gerrie, je vrouw vraag, waar is Tienie, dan krijg ik vaak te horen: die is buiten in de tuin. Met een groen hart, werkende handen en je hoofd vol ideeën, heb je onze club mee helpen vormgeven zoals die nu geworden is.
Ik maakte voor het eerst kennis met je bij het bezoeken van een particuliere tuin. Tuinkabouter in levenden lijve, compleet met pijp en baard. Zo stond je daar bij mijn eerste meeting, het bezoeken van een tuin.  Ik vroeg netjes: bij wie zal ik me melden, aan het groepje mensen dat stond te wachten voor het tuinpoortje. Jij reageerde meteen: dat is niet nodig, we hebben je allemaal gezien en je bent er en toen nog iets zoals kom er maar gezellig bij. Het ijs was voor mij gebroken. De gemoedelijkheid gaf mij een warm welkom.
Dit voorval is tekenend voor de sfeer rondom jou bij onze club, zo heb ik mogen ervaren.
Kernwoorden die bij mij opkomen en die iets zeggen over jou zijn:
Betrouwbaar, optimistisch, ordelijk, sociaal, gedreven, oplossingen bedenkend, organiseren, samenwerken, volhouder, aandacht, hoor en wederhoor, vernieuwend.
Met al deze talenten heb je het woord KERNGROEPEN bedacht i.p.v. werkgroepen en de hele filosofie eromheen. Je vond dat de mensen die de groep dragen, die activiteiten organiseren, dat die échte kern van onze afdeling zijn. Daarvan heb je het hele bestuur kunnen overtuigen. Dat is wat onze afdeling zo uniek maakt, zeker ook in het landelijke gebeuren.
De kerngroepen zoals dendrologie, voortuinkeuringen, vaste planten, open tuinen, bloemschikken, dahlia’s, tuinreizen, draaien allemaal op vrijwilligers die hun schouders onder het thema willen zetten en dat ook geheel zelfstandig vormgeven. Je maakte ons bewust ervan dat deze kerngroepen de kern van onze afdeling zijn en niet wij als afdelingsbestuur. En gelijk heb je. KERNGROEPEN dus voortaan.
Je hebt de kerngroepen een grote mate van zelfstandigheid gegund, met alleen ondersteuning van het afdelingsbestuur als daar behoefte aan is.
-       Je had recent nog overleg met de Dahliagroep toen er te weinig mensen bij kwamen. Er was even de dreiging van het opheffen van die groep maar uiteindelijk is er op de valreep toch weer een nieuw lichtpuntje gevonden en is er misschien toch nog een doorgroei mogelijk voor de dahlia-kwekers binnen onze vereniging.
-       Bij de kerngroep Volkstuinen heb je geholpen om de problemen daar helder te krijgen en een oplossing te vinden. Dat heeft geresulteerd in het stopzetten van de kerngroep Volkstuinen. Dat was een intensieve periode; voor jou persoonlijk en voor onze afdeling.
-       De voortuinkeuringen: Je hebt dat, na het overlijden van Martien Peters, mede opnieuw vormgegeven en leven in geblazen. Er is nu een krachtige kerngroep die deze activiteiten meer dan goed organiseert.
-       Martien Peters was ook de drijvende kracht achter de tuinreizen, die nu door Ingrid worden georganiseerd. Je hebt er mede voor gezorgd dat Ingrid nu gesteund wordt door Francien Verheijen en Maria en Ricus van Neerven.
-       Bij de kerngroep dendrologie dreigde de voortgang te stoppen. Je hebt ervoor gezorgd dat ook deze sterke kerngroep nog steeds operationeel is.
-       Ook heeft de kerngroep vaste planten enkele keren steun van je gehad waardoor ook deze groep weer door kon.
Het klinkt nu alsof je dat allemaal alleen hebt gedaan: ik moet er natuurlijk bij zeggen dat we als bestuur heel blij zijn en waren met je nooit tanende inzet! Jouw ideeën werden uitgebreid besproken en zorgvuldig afgewogen. Zo kwamen we aansluitend samen tot een actieplan.
 Dat brengt mij op onze vergaderingen.
Als we vergadering hebben, heb jij een stapel mappen bij je. Alles georganiseerd en alles voorbereid. Je hebt elk agendapunt scherp wat er gebeuren of besproken moet. Geregeld wordt dit serieuze werk afgewisseld met grapjes tussendoor. Het is en blijft immers vrijwilligerswerk, ook voor bestuursleden. Het is een van je toegevoegde waarden: mensen in hun waarde laten en ondersteunen als bestuur waar dat kan. Samen met de secretarissen en penningmeesters van de afgelopen 10 jaar, heb je een speciale band en een kort lijntje gehouden. Jullie hielden elkaar scherp gedurende alle activiteiten van het dagelijks bestuur. 

Er is nog iets wat je bij Groei en Bloei heel erg heeft beziggehouden: het landelijk- en het rayon besturen.
Het landelijk bestuur is steeds zoekende naar nieuwe invalshoeken. Op de manier waarop dat ging heb je geprobeerd actief te anticiperen. Het is je zwaar gevallen dat er niet meer vooruitgang te boeken was. We hebben daarom als Rayon besloten de landelijke meetings voortaan meer vanaf de zijlijn te volgen.
Ons rayon is Oost en Midden Brabant (OMB). Daar ben ik ook persoonlijk de laatste jaren samen met je naar toe geweest.
Het rayon overleg OMB omvat onder andere een halfjaarlijks overleg tussen de verschillende afdelingen van Groei en Bloei in dit deel van Brabant. Het is een klankbord en een samenwerkingsorgaan. Er zijn gemotiveerde mensen die eraan deelnemen en ze zijn van allerlei pluimage. Je hebt steevast een grote inbreng: je bereidt alle onderwerpen voor en hebt er geregeld opbouwende kritiek. Zo was je er ook voorzitter. Samen met Siem van Dijk vormden jullie het dagelijks bestuur en ook dit was soms behoorlijk intensief. Als er een afdeling moeilijkheden had, dan stond je klaar met raad en daad. Omdat andere afdelingen ook bestuursleden te weinig hebben, kwam er onder jouw leiding een wisselend voorzitterschap. Je was er voorzitter van 2010 tot 2016 en aansluitend nog een korte periode voorzitter ad interim. Toen is toegewerkt naar de nieuwe structuur: omvattend een roulerend voorzitterschap, dat je ook nog een half jaar invulde. De amicale sfeer en de positieve drijfveren zorgden voor een hechte band binnen ons rayon OMB. Samenwerken en kennisdeling waren kernbegrippen voor je en vooral niet teveel blablabla.  De nieuwe structuur leidde onder andere tot een Open Tuin estafette Oost Brabant in 2017, waarbij Helmond, Oss, Land van Cuijk en Noord Limburg, Eindhoven en de Kempen, Meierijstad en Asten/ Someren samenwerkten. Ik ben blij dat ik er de afgelopen jaren getuige van heb mogen zijn.
Zoeken naar nieuwe bestuursleden: Tienie, je maakte een lijst met meer dan 35 geraadpleegde namen van personen met het groene hart op de goede plek maar helaas: geen tijd of interesse voor bestuurswerk bij onze afdeling. Je had met allen contact, met enkelen soms meerdere malen. Helaas tot op heden zonder succes. We hebben dus nog steeds geen opvolger voor de voorzittersstoel. We gaan ons als vereniging op korte termijn beraden hoe nu verder…. Maar niet vandaag: jouw dik verdiende afscheid verdient immers een VETTE feestelijke tint. 

Zo verliep ongeveer jouw periode van 2008 tot 2019:
Tienie, je was uiteindelijk 10 jaar voorzitter van onze club Groei en Bloei afdeling Asten Someren. Je hebt alles voor ons gedaan wat in je vermogen lag. Hartstikke bedankt.

Natuurlijk wil ik ook Gerrie, je vrouw, persoonlijk bedanken. Voor alle uren die je jouw Tienie moest missen omdat hij op pad ging voor Groei en Bloei. Maar ook voor alle steun die je aan Tienie gaf toen zijn gezondheid liet merken dat het wat teveel van het goede was geworden. Gerrie: hartelijk dank! En jij ook graag nog tot ziens op een van onze activiteiten!
Afscheid afsluiting
Iets te hard gewerkt? Misschien een beetje druk? Nee, dat is het niet, volgens jou, Tienie. Maar wel dag en nacht met Groei en Bloei bezig. Het was en blijft “jouw cluppie”
We willen doorgaan in jouw geest: proberen met het elan waarmee jij onze vereniging vorm gaf, verder te gaan. Wij, het afdelingsbestuur, de kerngroepen en alle leden die onze activiteiten bezoeken, hopen verder te kunnen op het tuinpaadje van Groei en Bloei Asten Someren.  We hopen je nog vaak bij een van onze activiteiten te zien en te spreken. Maar bovenal hopen we dat je weer de rust en de energie terugkrijgt waar je zo naar verlangt. Dat je weer de tuinkabouter bent en geen bestuurder meer. 
Tot ziens Tienie!
Als dank hebben we met alle kerngroepen en bestuur gedacht aan iets voor je tuin te doen. Onze Anita (Nijssen) en Chris (vd Wurff) hebben dit bedacht en uitgewerkt.
Het is: een prachtige Stewartia sinensi; een langzaam groeiende struik/kleine boom met afschilferende bast en een prachtige herfstkleur voorafgegaan door camelia achtige witte bloemen.
Zoek er een mooi plaatsje voor en ….. geniet, geniet , geniet!
Namens het bestuur en kerngroepen Asten Someren,T
Een daverend applaus onderstreept dit huldigingswoord. Tienie wordt uitgenodigd het cadeau in ontvangst te nemen. Zijn echtgenote wordt natuurlijk in de bloemen gezet. Namens de kerngroep bloemschikken wordt door Fr.vK ook een mooie bloemenruiker aangeboden en wordt Tienie een grote  lauwerkrans omgehangen.
Dan volgt nu nog iets speciaals: nl. het uitreiken door Famke W van de  Bondsonderscheiding. 
Het is het Gouden insigne met oorkonde vanwege de buitengewone verdiensten voor Groei & Bloei.

 

Tienie: TOTAAL VERRAST,  spreekt nog een kort dankwoord uit. Hij doet dit met het volgende gedicht:


WARMTE

Kijkend
over zijn schouder
vormt het verleden
langzaam zijn betekenis
en licht het waardevolle op
om te koesteren
in de tijd.

Kijkend over zijn schouder
verwatert de inkt
van de papieren werkelijkheid
en vult slechts
het archief van oude tijden.

Kijkend over zijn schouder
klinken vaag nog vergaderstemmen
slechts de achtergrond
van de ruimte vullend.

Kijkend over zijn schouder
vloeit de drukte van activiteiten
weg
in de stilte
van ontspanning.

Kijkend over zijn schouder
vindt hij
weg van de voorgrond
eindelijk
de rol die bij hem past.

Vooruitkijkend
voelt de toekomst
het verleden
diep van binnen.

Vooruitkijkend
zien zijn ogen
steeds weer
gezichten achter namen
stil genietend
in verwondering.

Vooruitkijkend
klinkt eindeloos
doorheen de stemmen
betrokkenheid
helder en dichtbij.

Vooruitkijkend
heeft het matte groen
van voorheen
kleur en glans gekregen
en zal in de tijd
nooit meer verbleken.

Vooruitkijkend
is in het geheugen
van zijn gedachten
de verkregen steun
in dankbaarheid
opgeslagen.

In de traan
van het afscheid
voelt hij de warmte
van de mensen
achter groei en bloei.
voor altijd.

 

 

 

 

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt gesloten Aansluitend wordt een korte pauze voor een kopje koffie/thee genomen. 

Pauze

Informatie reisprogramma 2019

Met ondersteuning van Maria van Neerven licht Ingrid Peters de zomerreis naar Engeland.
Met behulp van een PowerPointPresentatie worden beelden van de te bezoeken tuinen gepresenteerd.

Plant van de maand (jan.+feb.2019)

Deze maand zijn dit 2 planten omdat de plant vd maand januari is vervallen agv de slechte weersomstandigheden.
Plant van de maand januari 2019 Agapanthus  Afrikaanse lelie
Deze Agapanthus praecox is een kuipplant. Ze bloeit wit in juli tot augustus en de bloeistengels worden ongeveer 70 cm hoog. Als je haar in een pot houdt; moet deze een goede afwatering hebben en voldoende vocht in het groei/bloei seizoen. Ze staat graag op een plek in de volle zon. Voor een betere bloei kun je ze in april/juni bemesten met een meststof met hoog kali gehalte en dat nogmaals herhalen na de bloei. Ze moet bij 5 graden overwinteren op een lichte plek. In mei kun je haar ook in de volle grond zetten en dan hoeft er niet bemest te worden. Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.

Plant van de maand februari 2019  Leycesteria formosa    grootmoeders oorbellen
Dit is een sierheester van 100-150 cm hoogte. De bloemen lijken net op lange oorbellen. Ze hebben paarsrode schutbladen die verschijnen van Juli tot en met September. Na de bloei vormt ze purperblauwe bessen die graag door vogels gegeten worden. Ze staat graag op een zonnige plek maar ook lichte schaduw wordt prima verdragen. De goede tuin grond moet  waterdoorlatend zijn. Door de heester elk voorjaar helemaal tot 10 cm boven de grond terug te knippen houdt je een compacte gezonde struik die rijkelijk bloeit en zich soms uitzaait.  Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.
Als laatste onderdeel van de avond worden ‘n 5-tal bloemstukjes gemaakt door een lid van de kerngroep bloemschikken verloot.
Iedereen is gelukkig en kan blij huiswaarts.

Terugblik Jaarvergadering 8 feb.2018

1. Opening en mededelingen
Opening door wrnd.voorzitter Tienie Schutjens. Aanwezig ca. 40 leden. Hier volgt zijn openingswoord:

Welkom op deze koude winteravond. We zouden gezien de afgelopen periode bijna vergeten dat de winter vorst met zich mee kan brengen. Bedankt dat jullie deze kou hebben willen trotseren.

In april van vorig jaar hebben wij als bestuur een PowerPointpresentatie verzorgd voor de afdelingen van rayon Oost- en Midden Brabant, waarbij ook het landelijk bestuur vertegenwoordigd was. De titel van de presentatie was: 50 afdelingsactiviteiten per jaar fictie of werkelijkheid.
Op dat moment word je gedwongen om goed na te denken. Om na te denken over waarom ons dat wel lukt en andere afdelingen niet. In welk opzicht zijn wij anders. Wat is voor ons vanzelfsprekend en wat is voor een andere afdeling nieuw.
Ik wil er enkele punten uitlichten:
• Werkgroepen versus kerngroepen.
• Hiërarchische versus platte organisatie.
• Simpelheid versus regelstructuur.
• Bijeenkomsten versus activiteiten op niveau.
• Regelbestuur versus ondersteunend bestuur.
• Sfeer versus klantgerichtheid.
Ik wil even kort bij deze punten stil staan.

Werkgroepen versus kerngroepen.
Binnen de meeste afdelingen functioneren werkgroepen. Vaak is er dan sprake van gedelegeerde taken vanuit het bestuur. Het zijn dan werkgroepen met een uitvoerende taak.
In onze afdeling hebben de werkgroepen een eigen verantwoordelijkheid. Ze bepalen zelf de inhoud van hun activiteiten. Ze dragen zorg voor hun eigen organisatie. Ze kunnen eigen initiatieven ontplooien. Men hoeft niet voortdurend het bestuur om toestemming te vragen.
De kaders waarbinnen ze zelfstandig kunnen functioneren is erg groot. Algemene afspraken worden gezamenlijk gemaakt in het voor- en najaarsoverleg. We weten wat we aan elkaar hebben; er is wederzijds vertrouwen.
Naar aanleiding van die rayonvergadering hebben we dan ook de naam werkgroepen veranderd in kerngroepen, omdat deze naam beter past bij onze manier van werken.

Hiërarchische versus platte organisatie.
Iedere vrijwilliger binnen onze afdeling is waardevol. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan het succes van onze afdeling. Iedereen verdient in de omgang evenveel respect. Een bestuurslid is niet meer of minder dan een willekeurige vrijwilliger van een kerngroep. Hij of zij heeft alleen een andere taak binnen het geheel. Ieders mening is even waardevol en verdient respect. Er is geen sprake van hiërarchie. Niet het bestuur bepaalt. Niet al het goede komt van boven. Alleen in het geval je er samen niet uitkomt, moet het bestuur knopen doorhakken. Als ik regelmatig aangesproken wordt met voorzitter in plaats van met mijn voornaam dan gaat er in onze ogen wat fout.
Door als bestuur veel zelf te regelen, haal je bovendien initiatieven binnen de vereniging weg en creëer je bij leden en vrijwilligers een afwachtende houding.

Simpelheid versus regelstructuur.
Geen ingewikkelde procedures of regels. Hanteer alleen regels als dat voor de praktijk nodig is. Niet vergaderen om het vergaderen. Bespreek zaken direct met de betrokkenen, met degene die een taak in zijn of haar pakket heeft. Zaken kunnen dan snel geregeld worden. Niet iedereen hoeft over alles te beslissen.

Bijeenkomsten versus activiteiten op niveau.
Naast gezelligheid, saamhorigheid willen we allemaal meer te weten te komen rond onze hobby. Ieder op zijn eigen manier toch een fanatieke gedreven tuinliefhebber.
Wat is niveau? Dat is steeds opnieuw het beste uit jezelf halen. Proberen telkens iets te brengen waar een ander iets aan heeft. Doe je dat niet dan verlies je de belangstelling, dan zakt de afdeling in.
Kijk je naar het aantal bezoekers van de activiteiten dan merk je dat het niveau dusdanig is dat de activiteiten blijven boeien.

Regelbestuur versus ondersteunend bestuur.
Natuurlijk verricht het bestuur een aantal noodzakelijke bestuurstechnische zaken. Maar het bestuur vindt haar ondersteunende taak naar alle vrijwilligers als zeker zo belangrijk. Vrijwilligers kunnen optimaal functioneren als ze zich gesteund en gewaardeerd voelen. Als men weet en voelt dat men voor hulp altijd kan terugvallen op het bestuur.

Sfeer versus klantgerichtheid.
De sfeer binnen onze afdeling is positief. Men gaat amicaal en met respect met elkaar om. De sfeer wordt niet alleen bepaald door het programma maar door de manier waarop bestuur, vrijwilligers en leden onderling met elkaar omgaan. Een gevoel van vertrouwen, saamhorigheid, gezelligheid moet voelbaar zijn. In dat opzicht mogen we elkaar feliciteren.
Ook een belangrijke rol speelt het aantal activiteiten per jaar. Hoe meer activiteiten er plaats vinden, hoe meer er gelegenheid ontstaat tot ontmoeten. Met 5 activiteiten per jaar creëer je nooit een verenigingsgevoel.

En om inderdaad de zaken simpel te houden, kunnen we het hele verhaal samenvatten met de woorden: Met elkaar voor elkaar.
Met wel in ons achterhoofd de gedachte dat wat wij als vanzelfsprekend vinden geen gemeengoed is bij andere afdelingen.

De beste beloning voor de vrijwilligers in kerngroepen, bestuur of anderszins blijft waardering, belangstelling, betrokkenheid en succeservaringen wanneer activiteiten lukken.
Daarnaast willen we voor hen om de drie jaar een feestelijk evenement organiseren om hen te bedanken voor hun tijd, inzet en energie. We starten daarmee dit jaar.

Belangrijk voor de vereniging is het inpassen van vernieuwingen. Creatief blijven is een kwestie van nieuwe ideeën verzamelen en uitvoeren. Ze zijn er altijd, ze ontstaan vaak spontaan al pratend of al werkend in je tuin. Maar we doen er niet altijd iets mee. Vandaar het verzoek aan iedereen om vernieuwende ideeën te uiten. Bespreek ze niet alleen met je buurman, je vriendinnen of de postbode, maar bij voorkeur bij een van de bestuursleden of kerngroepsleden. Dan is de kans groter dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt.
Tijdens de prijsuitreiking van de voortuinenwedstrijd is dat gebeurd en aan de hand daarvan is de opzet voor het komende jaar veranderd. Dus laat de postbode de post bezorgen en drop je ideeën bij ons.
Behalve natuurlijk als de postbode Dennis Kollaard heet.

2. Digitaal jaarverslag 2017

Dan gaan we nu terugkijken op het verenigingsjaar 2017 aan de hand van het digitale jaarverslag. Digitaal, zoals jullie gewend zijn, aan de hand van vele foto’s, zodat jullie een levendig beeld krijgen en meer sfeer kunnen proeven dan aan de hand van een schriftelijk verslag.
Deze keer voor het eerst samengesteld door Dennis Kollaard.
Dennis aan jou de eer.

Dennis verzorgt een prachtige PowerPointPresentatie met foto's van alle gehouden aktiviteiten, incl. workshops, cursussen,, reizen, thema-avonden etc.  De vergadering bedankt hem met applaus voor de presentatie.  

3. Financieel jaarverslag 2017

Dan kunnen we nu overgaan tot agendapunt 3, het financieel jaarverslag over 2017 en zien we in hoeverre we zorgvuldig zijn omgegaan met de beschikbare gelden.
Francien aan jou het woord om toelichting te geven.

De cijfers zagen er goed uit en als deze blijken te kloppen kunnen we helemaal tevreden zijn.  Francien zelf maakt een erg ontspannen indruk. Dat zou best kunnen komen omdat ze weet hoe het oordeel van de kascommissie zal gaan uitvallen.

Francien verzorgt een gedetailleerde  inkjk in de fin.positie van de afdeling aan de hand van een PowerPointPreentatie.

4. Verslag van de kascontrole-commissie

Op 29 januari heeft de kascontrolecommissie de financiële boekhouding over 2017 gecontroleerd. De kascommissie bestond uit Maria van Neerven, Louis Spruijt (2016) en Toon van Eijk (2017). Mag ik een van de commissieleden vragen om hiervan verslag te doen. Dan kunnen we onze penningmeester Francien decharge verlenen en haar bedanken voor de accurate manier, waarop ze de financiën heeft beheerd.
Maria ven Neerven voert het woord. Zij geeft aan dat de kascommissie de jaarstukken heeft gecontroleerd. Alles is prima in orde bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester   decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus beantwoord.

5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascommissie drie jaar.
Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt en er een nieuw lid moet worden aangezocht.
Dit jaar stopt Maria van Neerven en natuurlijk willen we haar met een bloemetje bedanken voor haar bereidheidwilligheid om de financiën te controleren.

Om de kascommissie weer compleet te maken, zoeken we iemand die Maria gaat vervangen.
Wie wil deze taak op zich nemen? Mw Riny Smeets, woonachtig in Ommel stelt zich hiervoor beschikbaar. Dit wordt met applaus door de vergadering bevestigd.

 

 

6. Huldiging jubilarissen

Voordat we overgaan tot de huldiging eerst even wat informatie vooraf ter verduidelijking.
Op het hoofdkantoor van Groei en Bloei in Zoetermeer wordt centraal de ledenadministratie bijgehouden en gearchiveerd. Wijzigingen in aan- en afmeldingen worden doorgegeven aan onze afdeling. Op basis van de gegevens van het hoofdkantoor bepalen we wie in aanmerking komt voor een huldiging.

De afdeling Asten/Someren is opgericht in maart 1973. Leden die vanaf die datum lid zijn geworden zijn nu dus 45 jaar lid. Voor een jubileum telt echter niet het lidmaatschap van onze afdeling maar het lidmaatschap van de landelijke vereniging Groei en Bloei.
Daarom hebben wij de eer om dit jaar jubilarissen te mogen huldigen die al 50 jaar lid zijn, dus leden die voor de oprichting van de afdeling Asten/Someren al lid waren van Groei en Bloei.

Als je als vereniging trouwe leden mag huldigen is dat een compliment. Dat betekent dat we elkaar iets te bieden hebben, dat we graag samen met anderen onze hobby uitoefenen. Dat het aanbod van activiteiten samengaat met van en met elkaar genieten. Trouwe leden zijn en maken de vereniging. Daarom is het een eer om jaarlijks, ook al is het op een bescheiden manier, de trouwe leden te huldigen.

Dan kunnen we nu overgaan tot de daadwerkelijke huldiging.
Drie leden zijn 25 lid namelijk:
Mevr. Smeets  Ommel
Dhr./ mevr. Wering Ospel
Diny vd Broek  Someren-Heide
Mag ik vragen of jullie naar voren willen komen om een bloemetje in ontvangst te nemen.

Ook zijn er drie leden al 40 jaar lid van Groei en Bloei en dat zijn:
Mevr. Beenders  Sterksel (afwezig)
Mevr. Bax   Sterksel (afwezig)
Jo van Oyen  Someren

En dan tenslotte kunnen we voor het eerst leden huldigen die al 50 jaar lid zijn van Groei en Bloei en dat zijn:
Mevr. Pover   Meijel (afwezig)
De Openbare bibliotheek Asten Asten
Mevr. Neutkens   Valkenswaard (afwezig)
Toos Verdonschot   Nederweert 

Nogmaals bedankt voor jullie trouw aan de vereniging en we hopen dat we jullie nog vaak kunnen ontmoeten bij onze activiteiten.

7. Bestuursmutaties

Famke Weerts is aftredend en volgens de statuten na twee zittingsperiodes niet herkiesbaar. Pas na een tussenjaar kan een iemand zich weer verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.
Famke wil haar activiteiten voortzetten. Daarom stellen we als bestuur voor om haar te benoemen in de functie van bestuursondersteuner, zodat zij als niet-bestuurslid toch bestuurszaken kan blijven uitvoeren.
Kan de vergadering hiermee akkoord gaan? De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

We zijn er niet in geslaagd om de vacature van voorzitter in te vullen. Aangezien de voorzitter van een afdeling rechtstreeks moet worden benoemd door de algemene vergadering wordt voorgesteld om mijn interim-voorzitterschap met een jaar te verlengen.
Kan dat voorstel jullie goedkeuring verkrijgen? De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Plant van de maand

De plant van de maand is de Lobelia cardinalis. Ook wel de scharlaken lobelia genoemd.
De plant is vermeerderd door Frans van Eijk.
Het is een wintergroene vaste plant die houdt van een plek in de zon. Ze bloeit met prachtige bloedrode bloemen in een lange aar, van augustus tot oktober.
In het bloeiseizoen moet de grond voldoende vochtig en voedselrijk zijn. De plant wordt ongeveer 80 cm hoog.
In de winter kan ze het moeilijk hebben in vochtige grond. Afdekken kan dan helpen.

10. Pauze

11. Informatie reisprogramma 2018

Met ondersteuning van Ricus en Maria van Neerven en Francien Verheyen heeft Ingrid  Peters de zomerreis naar het Loiregebied in Frankrijk opgezet en geregeld.
Naast praktische informatie geeft zij tezamen met Maria ven Neerven een beeld  van de te bezoeken tuinen. Reeds 36 aanmeldingen werden gedaan. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers; graag nu op korte termijn te doen.

      2.  Digitaal jaarverslag 2015.


Secretaris Gerard Derikx presenteert ’n digitaal jaarverslag met gtebruikmaking van een Power Point Foto-presentatie. Met foto’s van alle activiteiten wordt het verenigingsjaar doorlopen.

 

Hij sluit af met een dankwoordje voor de coőrdinatoren van de verschillende werkgroepen. Zonder hun inzet kan deze presentatie niet plaatshebben.

 

Secretaris Gerard wordt dank gezegd voor de presentatie.

 

 

    3.   Financieel jaarverslag 2015.


Mw Francien Verheijen presenteert de financiële jaarcijfers met een klein positief saldo over 2014. ’n Opmerking wordt gemaakt over de hoogte van het overschot op de jaarlijkse eendags-tuinenreizen van ca. € 900,--. De voorzitter en Martien Peters, coördinator reizen, verstrekken de gewenste informatie. Enige risico’s ingeval van mogelijke calamiteiten moeten afgedekt worden. Insteek is steeds deze zo laag mogelijk te houden. Insteek van de vereniging is ook om mogelijke risico’s niet bij de organiserende vrijwilligers terecht te doen komen. De vereniging beschikt over ’n kleine gezonde reserve-positie voor dit onderdeel. Uitgangspunt is ook de laatste jaren zoveel mogelijk quitte te spelen, hetgeen lukt. Toekomstige verdere uitbouw van de reserve-positie wordt niet nagestreefd.

 

Ook wordt geïnformeerd naar mogelijke landelijke afroming van de reserve-positie van de aangesloten verenigingen. Geantwoord wordt dat deze risico’s zijn aan de orde zijn.

 

Penningmeester Francien wordt dank gezegd voor haar werkzaamheden.

 

 

    4.  Verslag van de kascontrôle-commissie.


De kascontrôlecommissie bestond uit Jo van Oijen, Martien Peters en Maria van Neerven.

Mag ik een van de leden vragen om verslag te doen van de controle van de financiën.

In verband met vakantie van Maria van Neerven is de contrôle uitgevoerd door Jo van Oyen en Martien Peters.

Martien Peters doet verslag van de gehouden controle.

 

De kascontrôlecommissie in de personen van Jo van Oijen en Martien Peters heeft de boekhouding met alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op het jaar 2015 gecontroleerd.

De commissie verklaart dat de verlies- en winstrekening een juiste weergave is van de inkomsten en uitgaven van Groei & Bloei.

De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren en het financieel verslag van de penningmeester goed te keuren.

 

De voorzitter stelt voor de penningmeester te dechargeren en te bedanken voor haar gedegen werk.

Jo van Oijen is aftredend lid van de commissie. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en zal nog een bloemetje ontvangen.

 

 

    5.  Aanzoek nieuw lid voor de kascontrôlecommissie.


Als nieuw lid van de kascommissie candideert zich Louis Spruijt. De kascommissie 2016 zal derhalve bestaan uit: Martien Peeters, Maria van Neerven en Louis Spruijt.

 

 

     6. Huldiging jubilarissen (25-40 jaar lid).


Jaarlijks treden er veranderingen op in het ledenbestand.

We kunnen nieuwe leden inschrijven, maar moeten ook leden uitschrijven die hun lidmaatschap om verschillende redenen beëindigen. Het aantal leden blijft jaarlijks met ongeveer 20 leden afnemen. Op dit moment hebben we 349 leden.

De meeste vetrekkende leden zeggen hun lidmaatschap op gedurende de eerste vijf jaar.

Het betreft vaak leden die niet of slechts beperkt deelnemen aan de activiteiten van onze afdeling.


Er zijn echter ook leden die hun hart verpand hebben aan Groei en Bloei en Asten/Someren en hun lidmaatschap ieder jaar verlengen. En dan komt vanzelf het moment dat ze 25 of zelfs 40 jaar lid zijn van onze afdeling.


Iedere jubilaris heeft op zijn of haar eigen manier vorm gegeven aan het lidmaatschap. De een bezoekt nagenoeg alle activiteiten, de ander kiest bewust voor zijn interessegebied. Weer een ander heeft genoeg aan het doorspitten van het tijdschrift.


Als bestuur willen we jullie als jubilarissen bedanken voor de getoonde interesse, voor jullie enthousiasme, trouw en gezelligheid en dat doen we in de vorm van een bloemetje.


Om bij de huldiging misverstanden te voorkomen spreek ik jullie als jubilarissen aan met familie omdat binnen een gezin soms meerdere personen actief lid zijn.

Zijn jullie beiden lid in hart en nieren dan komen jullie ook samen naar voren. We willen immers alle geïnteresseerde leden in het zonnetje zetten.

De aanwezige jubilarissen komen naar voren en ontvangen een bloemetje, aangereikt door bestuurslid Famke Weerts.

 

Bij de verhinderde jubilarissen zal het bloemetje thuisbezorgd worden.

 

 

     7. Bestuursmutaties.


Ook dit jaar vormt het agendapunt bestuursmutaties een cruciaal bespreekpunt.

Maar laten we beginnen met twee positieve items.


Francien Verheijen is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het voorstel is om haar te herbenoemen als penningmeester voor de komende drie jaar.

De Algemene Ledenvergadering stemt met applaus met dit voorstel in.


In de tweede plaats wil ik jullie voorstellen aan Iza Cicirko. Zij wordt onze nieuwe webmaster.

Iza is van Poolse afkomst en we kennen haar inmiddels als een fanatiek en gedreven iemand, die met haar computerervaring ongetwijfeld onze website volledig kan gaan beheren. We hebben het volste vertrouwen in haar.

Ze is zich samen met Gerard Derikx aan het inwerken.

Ze heeft bovendien groene vingers en we zijn dan ook blij dat ze het bestuur gaat ondersteunen.


Het slechte nieuws is dat ondanks verwoede pogingen we niet in staat zijn om de samenstelling van het bestuur op een verantwoord peil te houden.


Wat is er gebeurd om dit probleem op te vangen?


In de eerste plaats zijn de afgelopen jaren een 30-tal kandidaat-bestuursleden persoonlijk benaderd. Deze aanpak heeft, al weer 2 jaar geleden, geresulteerd in de benoeming van slechts 1 bestuurslid, namelijk Frank van Horne. Daarnaast hebben enkele kandidaat-bestuursleden aangegeven eventueel misschien in de toekomst een bestuurslidmaatschap te willen overwegen.


In de tweede plaats hebben we meerdere keren gevraagd aan alle leden om namen van eventuele bestuurskandidaten door te geven. Resultaat: slechts 4 leden van de 350 leden hebben de laatste jaren de moeite genomen om namen door te geven.


In de derde plaats hebben we gezocht naar mogelijkheden om ingekaderde taken c.q. verantwoordelijkheden buiten het bestuur om te regelen. Dit heeft ertoe geleid dat Maria Hendriks de algemene lezingen en de workshops is gaan regelen en dat na 3 jaar improviseren Tamara Drummen de pr richting media regelt en bezig is met het ontwerp van een nieuwe afdelingsfolder. En sinds kort hebben we dus een nieuwe webmaster in de persoon van Iza Cicirko.


In de vierde plaats hebben we de aanwezige leden op de jaarvergadering van 3 jaar geleden voor het blok gezet. Dat heeft weliswaar geleid tot een kanjer van een penningmeester in de persoon van Francien maar het is niet een werkwijze die voor herhaling vatbaar is.


Terug naar de huidige situatie.

  • In de loop der jaren is het aantal bestuursleden teruggelopen van 7 naar 5 leden. Het aantal activiteiten is toegenomen, waardoor er sprake is van onderbezetting.

  • De consequentie is dat je als bestuurslid van de ene klus naar de andere holt en het moeilijk wordt om nog op een ontspannen manier te functioneren.

  • Wat nog belangrijker is dat je niet toekomt aan vernieuwing en verandering. Frisse ideeën blijven op de plank liggen. Je gaat als bestuurslid terugvallen op het bekende.

  • In de drukte worden foutjes gemaakt, worden zaken vergeten. En als je perfectionistisch bent, leidt dat tot frustraties en teleurstellingen.

  • Bovengenoemde argumenten gelden weliswaar in mindere mate ook voor een deel van de werkgroepen. Ook daar werken dezelfde mensen zich al jaren uit de naad en zie je een zekere vermoeidheid optreden.

  • Ik wil wel duidelijk aangeven dat er geen sprake is van geen of geringe betrokkenheid. We ervaren allemaal dat onze afdeling de moeite waard is om in stand te houden en om voor te vechten. Niemand wil de afdeling definitief de rug toekeren. Iedereen, en dan spreek ik met name voor Gerard en mij, wil zijn steentje blijven bijdragen maar dan wel op een beperktere en bescheidener manier.


Dat betekent dat na vandaag het bestuur nog uit drie leden bestaat. Een onwenselijke en onverantwoorde situatie richting de nabije toekomst.

Zij gaan zich de komende maanden beraden en zullen nog voor de zomervakantie een extra algemene vergadering bijeenroepen en hun conclusies presenteren, in de hoop dat zij vandaag of de komende weken waardevolle adviezen van jullie kunnen meenemen.

Maar dat er sprake is van een bestuurscrisis is duidelijk. Het voortbestaan van de afdeling komt in het geding.


Dan wil ik jullie nu vragen om te reageren, om oplossingen aan te dragen om adviezen te geven.

Natuurlijk zouden we het in de eerste plaats op prijs stellen als mensen zich aanmelden voor ondersteuning in welke vorm dan ook.

Duidelijk moet zijn dat we zo niet verder kunnen. Overigens kunnen taken zeer goed verdeeld worden. Ook is het zeer goed mogelijk om tijdelijk mee te lopen/draaien binnen de vereniging/het bestuur en op basis van opgedane ervaring daarna alsnog een besluit over al dan niet toetreding in het bestuur te nemen.

Er komt geen respons uit de vergadering. De voorzitter stelt na enig wachten aan de vergadering voor goed na te denken over de ontstane situatie en reakties op zo kort mogelijke termijn in te brengen.

 

Aansluitend volgt de rondvraag.

 

 


    8.  Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


Mededeling Actie Alpe dHuZes.

 

De voorzitter geeft aan dat in de gang staat een collectedoos voor de actie Alpe d’ HuZes.

Ons actief lid en oud bestuurslid Theo Timmermans heeft eind 2015 zijn vrouw verloren aan kanker. Daarom wil hij op 2 juni in Frankrijk deelnemen aan de beklimming van Alpe d’ Hu Zes. Hij hoopt samen met zijn kleinzoon deze berg drie keer te beklimmen en zo geld te verzamelen voor de kankerstichting.

Als u zijn actie wil ondersteunen kunt u uw donatie in de collectebus stoppen.

Namens Theo bij voorbaat bedankt.

 

 

     9. Pauze

Na de pauze verzorgt Frans Hoefnagels een korte lezing over “zaden en zadenverspreiding”.

     10. Plant van de maand.

De plant van de maand is de Pelargonium “Flower of Spring / geranium” opgekweekt door Famke Weerts. De bijzonderheden over deze plant worden door haar toegelicht. De plant wordt na afloop van de jaarvergadering bij de uitgang uitgereikt.


Overzicht van de komende activiteiten.

Een overzicht van de komende activiteiten wordt nog verstrekt en aansluitend sluit de voorzitter de avond.verslag/secr.GD

 

 

Notulen Jaarvergadering 2015 do. 12 feb. 2015

1.    Opening.
Aanwezig ‘n 70-tal leden.
Tienie Schutjens, voorzitter, opent de vergadering. Hij spreekt als volgt:  
Afwezig met kennisgeving: Tamara van den Boomen, Hans de Leuw

Welkom allemaal. We zijn blij dat jullie er zijn.

Weer een jaar voorbij met gelukkig veel ups en weinig downs.
Een succesvol jaar, waarin we allemaal weer met plezier en met elkaar hebben kunnen genieten van onze hobby.

Er zijn ook zorgen. We zijn er tot nu toe niet in geslaagd om te komen tot verjonging met als gevolg dat ook in de toekomst het ledenaantal zal blijven dalen.
Dit is overigens een landelijk gegeven.
De jongeren tussen de 30 en 50 weten we niet te bereiken, krijgen we niet enthousiast.
Wij weten wat ze missen, maar zij niet.

Dat is dan ook de taak die wij als bestuur op ons genomen hebben voor het komende jaar. Mede met de enthousiaste inzet van onze nieuwe en jonge PR-medewerkster Tamara vd Boomen gaan we aan de slag, in de hoop dat we daarin slagen.

2. Digitaal Jaarverslag

1.  Secretaris Gerard Derikx presenteert ’n digitaal jaarverslag met een Power Point Foto-presentatie. Met foto’s van alle activiteiten wordt het verenigingsjaar doorlopen. 
Hij sluit af met een dankwoordje voor de coőrdinatoren van de verschillende werkgroepen. Zonder hun inzet kan deze presentatie niet plaatshebben.
Secretaris Gerard wordt dank gezegd voor de presentatie.

3. Financieel Jaarverslag

Mw Francien Verheijen presenteert de financiële jaarcijfers. ’n Klein negatief saldo is het resultaat over 2014.
Penningmeester Francien wordt dank gezegd voor haarpresentatie.

4. Verslag van de kascontrole-commissie

1
De kascommissie bestond dit jaar uit Martien Peters, Jo van Oyen en Henny Wever.
Mag ik een van de leden vragen om de resultaten van de kascontrole bekend te maken.
 
Dan kunnen we nu de penningmeester dechargeren en bedanken voor haar gedegen werk. Henny Wewer doet verslag van de verrichtte controle van de jaarstukken. De stukken zijn prima in orde bevonden.
Henny Wever is de afgelopen drie jaar al lid van de kascontrolecommissie geweest en is dus aftredend.
Henny wordt bedankt voor haar inzet en tijd met een bloemetje.

1.  

 

5. Aanzoek nieuw lid voor de kascommissie

1.   Als nieuw lid van de kascommissie candideert zich Mw. Maria van Neerven. De kascommissie 2014 zal bestaan uit: Jo van Ojen, Martien Peeters en Maria van Neerven.   

6. Organisatie van de ZNKB

We zitten inmiddels in een drukke voorbereidingsperiode. Er is een wedstrijdcommissie samengesteld uit ervaren bloemschiksters uit het Zuid-Nederlandse onder leiding van Sia Rutjes de bloemschikcoördinator van het rayon Brabant.
Daarnaast functioneert een commissie groenmarkt, die wordt bemand vanuit onze eigen afdeling.
 
Vrijdagavond 17 april wordt het Varendonckcollege ingericht voor de wedstrijden op de zaterdag. Op de zaterdag wordt gestreden om het kampioenschap in 4 klassen, waarna de prijsuitreiking plaats vind.
Op Zondag 18 april zullen alle wedstrijdstukken worden tentoongesteld en is er een groenmarkt waar bedrijven, verenigingen en instellingen, die zich direct of indirect met groen bezig houden, de gelegenheid hebben om zichzelf of hun producten te presenteren.
Tevens zullen op de zondag de semi-profs een wedstrijddemonstratie houden voor het oog van het aanwezige publiek.
Ook particulieren kunnen aan de groenmarkt deelnemen als hun hobby gelieerd is met groen of natuurlijke producten. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden.
 
Jullie zullen begrijpen dat we op die dagen hulp nodig hebben. Het betreft geen ingewikkelde klussen. We hebben simpel gezegd wat helpende handen nodig.
We hopen daarvoor jullie steun en medewerking te krijgen.
 
In de pauze en na afloop kun je op formulieren aangeven tijdens welke dagdelen je zou kunnen komen helpen. Je kunt rustig meerdere dagdelen aangeven, dat is gemakkelijker om later een indeling te maken. Dit betekent dus niet dat je dan ook op alle aangegeven dagdelen ingezet wordt.
In een later stadium geven we dan aan, waar je ingezet wordt.

7. Huldiging jubilarissen (25-40 jaar) en anderen

Ieder jaar vind ik het een eer om jubilarissen in het zonnetje te zetten uit respect voor hun trouw en betrokkenheid.

 

In de eerste plaats hulde voor de leden die 25 jaar lid zijn van onze afdeling.

Dit zijn 5 leden. Zij ontvangen als attentie een mooi bloemetje.

 

Bijna vanaf de oprichting van de afdeling zijn onze 40-jarige jubilarissen lid.

Dit zijn 3 leden. Zij ontvangen als attentie een mooi bloemetje.

 

Ton Strijbosch

Vandaag nemen we definitief afscheid van Ton Strijbosch als lid van de werkgroep “Open Tuinen”.

Tijdens het werkgroepenoverleg hebben we weliswaar al informeel afscheid genomen, maar we vonden als bestuur dat we onze waardering ten overstaan van alle leden zouden moeten uitspreken.

Samen met Theo Timmermans heb jij gedurende zoveel jaren gezorgd voor de open tuinen dag dat ons archief niet meer toereikend was. Waarschikjnlijk ben je daarmee 27 jaar geleden gestart.

Drie zaken springen eruit.

In de eerste plaats jouw neus voor prachtige tuinen.

In de 2de plaats, en zeker niet onbelangrijk, verstond je de kunst om tuineigenaren over te halen hun tuin open te stellen. Overdonderd door jouw optreden hadden ze vaak al ja gezegd voor ze het zelf in de gaten hadden. En vergeten om nee te zeggen, werd beschouwd als een volmondig ja.

In de derde plaats was voor jou persoonlijk belangrijk dat zowel bezoekers als tuineigenaren na afloop met een tevreden gevoel terugkeken op die dag.

En in dat laatste ben je volledig geslaagd.

Daarom willen we jou waarderen met een bloemetje.

 

Jan Hurkmans

Huldigingen en complimenten ga je graag uit de weg. De waardering en het plezier moet je immers ervaren tijdens het werk en niet erna.

In 2011 ben je gestopt als bestuurslid. Omdat er geen vervanger was voor de pr-taken beloofde je dat je die nog even zou blijven vervullen tot er een nieuwe kandidaat voorhanden zou zijn.

Wie had er toen kunnen verwachten dat het tijdelijk waarnemen van het pr-gebeuren vier volle jaren zou duren.

Als bestuur voelden we ons dan ook regelmatig schuldig in de zin van maken we geen misbruik van jouw goedwillendheid.

Voor die 4 jaar invalwerk willen we jou graag bedanken met een vrolijk boeket.

 

8. Bestuursmutaties

Famke Weerts (bestuurslid)

Laten we beginnen met het goede nieuws. Famke Weerts heeft haar eerste zittingsperiode afgerond en stelt zich opnieuw verkiesbaar. We kennen Famke als een fanatiek en creatief bestuurder en ondersteunen dan ook van harte haar herkiesbaarheid.

 

Hr. Hans de Leuw (bestuurslid)

 

Helaas hebben we in de loop van het jaar afscheid moeten nemen van Hans de Leuw als bestuurslid. Door problemen met zijn eigen gezondheid en die van zijn vrouw kon hij zich niet meer 100% inzetten voor het bestuur, werd het bestuurslidmaatschap voor hem te zwaar. Dat heeft hem doen besluiten om zich als bestuurslid terug te trekken.

Namens de algemene vergadering zullen we een attentie bezorgen.

 

Gerard Derikx (secretaris)

Op de agenda staat vermeld Dat Gerard Derikx zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris voor de komende drie jaar.

Na persoonlijke overdenking heeft hij echter te kennen gegeven zich als secretaris te willen terugtrekken in de loop van het komende jaar. Tot de zomervakantie zal hij zijn functie nog uitoefenen.

Hij blijft wel beschikbaar voor de afdeling en zal de website en het informatieboekje blijven verzorgen.

We betreuren zijn keuze, maar hebben daarvoor respect. Hij heeft immers al jaar na jaar telkens zijn bestuurslidmaatschap verlengd omdat voor het secretariaat geen vervanger voorhanden was.

Op een gegeven moment moet de knoop toch worden doorgehakt en dat moment is voor hem rond de zomervakantie aangebroken.

Er ontstaat dus op korte termijn een vacature voor het secretariaat.

 

Tienie Schutjens (voorzitter)

Dit jaar ben ik volgens de statuten na 2 opeenvolgende zittingsjaren aftredend en niet herkiesbaar. Wel ben ik bereid om het komende jaar als interim-voorzitter te fungeren tot de vacature van voorzitter kan worden ingevuld.

Dat betekent dat er in 2016 in ieder geval een nieuwe voorzitter zal moeten aantreden.

Voor de duidelijkheid: ik ambieer geen derde of vierde periode als voorzitter, maar ben overigens wel beschikbaar voor de afdeling in een andere functie.

Kunnen jullie instemmen met een interim functie voor het komende jaar?

Dat betekent dat we op zoek moeten naar 2 tot 3 nieuwe bestuursleden. We, dat betekent dat jullie evenals het bestuur hun beste beentje moeten voorzetten.

Vorig jaar hebben we de vergadering geschorst en jullie onder druk gezet.

Een dergelijke strategie kun je slechts 1 keer toepassen. Soms met succes, want we hebben er tenslotte een uitstekende penningmeester aan overgehouden.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we bestuursleden moeten gaan zoeken buiten onze kennissenkring. Het ledenbestand hebben we al enkele keren doorgelopen en ons eigen netwerk is uitgekamd.

We moeten op zoek in een andere kring. De kring van onze en jullie kinderen.

En laten we ons niet afschrikken door kreten als, die hebben het al zo druk, die hebben een gezin, die hebben het druk op het werk.

Want de praktijk leert, dat degenen die het in het dagelijkse leven druk hebben, vaak ook nog actief zijn in het verenigingsleven. En dat degenen die tijd over hebben, nauwelijks actief zijn in het vrijwilligerswerk.

We moeten jonge actieve mensen aantrekken en laten we aub niet wachten tot ze met pensioen zijn of gaan.

 

Kom met namen of suggesties, het is tenslotte de moeite waard om onze afdeling in stand te houden.

Besturen kost tijd, maar levert ook veel plezier, waardering en energie.

9. Rondvraag

“n Suggestie wordt ingebracht voor het enthousiasmeren van de jeugdgeneratie voor Groei&Bloei. Voorgesteld wordt ’n jongerenprojekt uit te werken en dit binnen het onderwijsveld/scholen te presenteren; zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Momenteel hebben we met deze formule reeds enige ervaring vanuit het bloemschikken in de vorm van gastlessen binnen enkele basisscholen. Deze zijn niet succesvol. De scholen worden bovendien overspoeld met projekten en derhalve  moeilijk te motiveren. Dezelfde ervaring heeft Martien Peeters met de voortuinen-werkgroep. Ingestoken wordt het komend jaar via de hedendaagse communicatie-middelen zoals faceboek de jeugd te benaderen/motiveren.  

 

10. Plant van de maand

Tijdens de voorbereiding van de agenda van deze jaarvergadering had Jan Driessens aangegeven dat hij om gezondheidsproblemen zou moeten gaan stoppen met het verzorgen van de plant van de maand.

Inmiddels voelt Jan zich beter en wil hij graag doorgaan met de plant van de maand.

Wij zijn daar erg blij mee en hopen dat Jan nog lang de plant van de maand kan uitreiken.

 

11. Pauze

Aansluitend is het pauze. Na de pauze verzorgt Dhr Frans Hoefnagels ’n korte lezing over “Bijen en wilde bijen”. Hiwerbij wordt de naderende workshop “Maken van een Bijenhotel” begin maart gepromoot. De avond wordt afgesloten met de verloting van enkele bloemstukjes.

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923