Asten-Someren

Terugblik Alg.Jaarvergadering 14 feb.2019

Opening en mededelingen

Tienie Schutjens heet de vergadering welkom. Hij spreekt als volgt:

"We kijken terug op een jaar vol activiteiten georganiseerd door de kerngroepen en het bestuur, nemen tijd voor onze jubilarissen en besteden aandacht aan bestuursmutaties. En we hebben nog een verassing voor u in petto."

Na de pauze wordt nog een beeld gepresenteerd van de geplande Engelandreis door de kerngroep reizen/excursies.

En natuurlijk ook nog de uitreiking van de plant van de maand en de bekende loterij.

Op de tafel in de gang liggen drie verzamelmappen over kamerplanten voor belangstellende om mee te nemen. Ze zijn afkomstig van Martien Vlemmix, die door ziekte er geen gebruik meer van kan maken.

Digitaal jaarverslag 2018

We gaan overgaan naar agendapunt 2, het digitale jaarverslag over 2018. De opmaak is afgestemd met Dennis; de presentatie wordt verzorgd door Gerard.

Ter verduidelijking voor nieuwe leden. We hebben jaren geleden besloten om het papieren jaarverslag te vervangen door een digitale versie, waardoor aan de hand van foto’s een levendiger en sfeervoller beeld ontstaat rond de activiteiten van het afgelopen jaar.
Gerard Der. presenteert het jaarverslag.
Gerard presenteert het digitale jaarverslag via een powerpointpresentatie. Van het gehele aktiviteitenaanbod zijn foto’s gemaakt die geshowd worden.
De vergadering stelt het verslag vast met applaus. 

Dennis en Gerard worden bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht voor het samenstellen van dit jaarverslag.
Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent het verslag.

Financieel jaarverslag 2018

Niet onbelangrijk is natuurlijk agendapunt 3, het financieel jaarverslag 2018.

Francien M wordt uitgenodigd om dit te presenteren, in de hoop dat we nog steeds een financieel gezonde afdeling zijn.

Francien presenteert gedetailleerd de financiële cijfers. Het exploitatie-overzicht geeft een klein nadelig saldo over 2018, dit hoofdzakelijk vanwege de kosten van de gehouden vrijwilligersavond. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor Francien.

Francien wordt bedankt voor haar presentatie.

Verslag van de kascontrole-commissie en aanzoek nieuw lid

Meteen hierna wordt overgestapt naar agendapunt 4: dit is het checken of de gepresenteerde jaarcijfers kloppen en of de totale boekhouding de toets van zorgvuldigheid kan doorstaan.

De kascontrolecommissie bestond uit: Louis Spruijt, Toon van Eijk (2017) en Rienie Smeets (2018). Op dinsdag 5 februari hebben zij de stukken gecontroleerd. 

Een van de leden van de kascontrolecommissie wordt gevraagd om verslag te doen van hun bevindingen. Louis S. antwoordt dat de stukken werden gecontroleerd en in orde zijn bevonden.
De vergadering stelt het financieel jaarverslag vast en de penningmeester, alsmede het bestuur, worden decharge verleend.

Penningmeester Francien wordt nogmaals bedankt voor haar goede zorgen.
 

Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie 3 jaar. Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt. Dit jaar stopt Louis Spruijt, na drie jaar lang de kas zorgvuldig te hebben gecontroleerd.

Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wordt de vergadering gevraagd te komen met een vervanger/vervangster voor Louis. Francé van Kemenade stelt zich hiervoor beschikbaar.

 

Huldiging jubilarissen

Op basis van gegevens van het hoofdkantoor wordt bepaald hoe lang men lid is van Groei en Bloei.

Ben je in de loop van het lidmaatschap een tijd lid geweest van een andere afdeling, dan tellen deze jaren mee voor de bepaling van een jubileum.
Het kan dus zelfs zijn dat iemand langer lid is dan onze afdeling bestaat.
Trouwe leden zijn en maken de vereniging. Men blijft de vereniging trouw omdat men het tijdschrift of de activiteiten interessant vindt of gewoon omdat het gezellig is om samen je hobby uit te oefenen.

Voor hun trouw willen we graag deze jubilerende leden een attentie aanbieden.

Vijf leden zijn 25 jaar lid namelijk:
Hr. H.Verdonschot  Bokelcamp   Asten
Fam.van Helmond  Elfenbank  Asten
Hr P Bergerhof  Lavendelstraat   Maarheeze
Mw Wijffelaars  Harmonielaan   Someren
Hr en Mw van Doorn Irenestraat  Nederweert

Allen worden gevraagd naar voren te komen om een bloemetje in ontvangst te nemen.

Ook zijn er twee leden al 40 jaar lid van Groei en Bloei; dat zijn:
Hr/Mw vd Heuvel  Industrielaan  Asten
Mw Touber-Keja  Leeuweriklaan  Riethoven

Ook zij worden uitgenodigd naar voren te komen en een bloemetje in ontvangst te nemen.  

Nogmaals bedankt voor jullie trouw aan de vereniging en we hopen dat we jullie nog vaak kunnen ontmoeten bij onze activiteiten.

Bram van Uffelen

Voor het eerst in de historie van onze afdeling hebben we een jubilaris, die al 60 jaar lid is van Groei en Bloei en dat is Bram van Uffelen. Niet bekend is of hij zijn lidmaatschapsjaren heeft bijgehouden, zo niet dan is dit voor hem een verrassing. Het blijkt geen verassing te zijn.

Bram heeft zich in het verleden niet alleen als lid maar vooral als bestuurslid zowel op landelijk als afdelingsniveau onderscheiden. Hij heeft als zodanig een lange staat van dienst. Om er geen avondvullend programma van te maken wil ik 3 fundamentele aspecten naar voren brengen.

In de eerste plaats werd Bram al snel via afdelings- en rayonbesturen gekozen in het landelijk bestuur van de KMTP, de koninklijke Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde. Hij vervulde daar de functie van vicevoorzitter in een tijd dat aan het bestuurder zijn binnen de KMTP een zekere status was verbonden. Een status die bestuurders niet graag afstonden met als gevolg dat bestuurders vaak werden gekozen voor het leven. Anders gezegd tot ze tijdens vergaderingen in slaap vielen. Bram stond op het standpunt dat als je als vereniging vernieuwend wilt zijn en je wilt aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij dan moet je regelmatig nieuw en ander bloed binnen het bestuur halen. Wat Bram in zijn hoofd heeft dat heeft hij niet in zijn kont met als gevolg dat door hem zittingstermijnen voor bestuurders werden ingevoerd zowel op landelijk, rayon- en afdelingsniveau.

In de 2de plaats heeft Bram bij de oprichting van onze afdeling van de KMTP voor het eerst de naam Groei en Bloei geïntroduceerd. Een naam die beter past bij de doelstellingen van de vereniging en uitnodigend is voor potentiele nieuwe leden. Deze naam is later overgenomen door de landelijke organisatie.

In de 3de plaats heeft hij in 1973 onze afdeling opgericht. En met succes want in het eerste jaar konden al bijna 400 leden worden ingeschreven. Als voorzitter van het eerste bestuur heeft hij niet alleen een aanzet gegeven tot vele activiteiten, maar is hij ook begonnen met de huidige organisatiestructuur van werkgroepen. Werkgroepen aan wie geen taken maar verantwoordelijkheden werden toebedeeld. Werkgroepen die verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van hun eigen programma.

Voor zijn activiteiten als regionaal en landelijk bestuurder is Bram al gedecoreerd met de Van Pallandt onderscheiding. De hoogst mogelijke onderscheiding binnen Groei en Bloei.

Ook zijn verdiensten voor de afdeling zijn uitzonderlijk geweest en daarom willen we hem als teken van waardering bij zijn 60-jarig jubileum benoemen tot erevoorzitter van Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren. Dit voorstel wordt met een daverend applaus door de vergadering beantwoord.

Bram en zijn partner worden aansluitend uitgenodigd naar voren te komen. Aan Bram wordt een glas-sculptuur gemaakt door dhr. Marty vd Berg, Asten overhandigd en natuurlijk een mooie bloemenruiker voor zijn partner.

Bestuursmutaties

Famke Weerts

Omdat Famke Weerts vorig jaar na een tweede bestuursperiode niet herbenoemd kon worden volgens de statuten, heeft zij het afgelopen jaar, het zogenaamde tussenjaar, gefunctioneerd als bestuursondersteuner. Zij wil graag doorgaan met haar activiteiten voor Groei en Bloei en heeft zich daarom beschikbaar gesteld als bestuurslid voor een derde periode.

Het bestuur stelt voor om haar opnieuw te benoemen.

De algemene ledenvergadering gaat hiermee met applaus akkoord. Famke wordt bij acclamatie benoemd als bestuurslid.

Francien Verheijen

Francien Verheijen is na 2 perioden volgens de statuten niet herkiesbaar. Pa na een tussenjaar kan zij weer toetreden tot het bestuur. Ook zij wil doorgaan. Daarom stelt het bestuur voor om haar het komende jaar te benoemen als financieel administrateur. Dat betekent dat in de praktijk zij al haar activiteiten kan voortzetten zoals voorheen, maar dat het bestuur daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent o.a. dat op alle officiële stukken naast haar handtekening ook de handtekening van een bestuurslid moet staan.

De algemene ledenvergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

Dennis Kollaard

Helaas heeft Dennis na zijn eerste periode besloten om te stoppen als secretaris en bestuurslid.

Drie jaar geleden zei Dennis na een kort introductiegesprek meteen volmondig ja op de vraag of hij bestuurslid wilde worden. Bovendien gaf hij direct aan het secretariaat voor zijn rekening te willen nemen. Dit enthousiaste ja zorgde destijds wel even voor verwarring, omdat we andere ervaringen hadden opgedaan bij het aantrekken van bestuursleden.

Dennis, is niet iemand die graag op de voorgrond treedt of in het middelpunt van de belangstelling staat. Hij heeft dan ook op de achtergrond met accuratesse desecretariële werkzaamheden verricht.  Hij voelt zich ook nu nog betrokken bij Groei en Bloei, dus we hopen dan ook dat we hem nog regelmatig te zien bij onze activiteiten. Hij heeft aangegeven de steun en het respect van collega-bestuurders en leden als prettig te hebben ervaren.

We hebben op een fijne manier samengewerkt. We vinden het dan ook jammer dat hij moet stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. We zullen hem missen.

Bedankt voor de goede zorgen, voor de betrokkenheid, voor de bijdrage in het bestuur en voor het vele werk dat hij heeft verzet.
Daarom willen we hem graag als dank een bloemetje en een attentie aanreiken en alle goeds voor de toekomst toewensen.

Binnenkort zal het bestuur zich intern en in overleg met de coördinatoren van de kerngroep beraden over de ontstane onderbemanning van het bestuur en bezien hoe nu verder. Jullie worden t.z.t. geïnformeerd over de resultaten van dit overleg.

Waarnemend voorzitter Tienie Schutjens

Mw Famke Weerts neemt aansluitend het woord om officieel afscheid te nemen van waarnemend voorzitter Tienie Schutjens. Zij spreekt als volgt:
Beste Tienie,
Een hartelijke groet aan je vrouw Gerrie die hier op haar verjaardag naast je zit. Het is een speciaal moment voor Groei en Bloei Asten Someren dat jij Tienie het bestuur gaat verlaten.
Om die reden wil ik even stilstaan, met jullie, bij wat jij voor onze club hebt betekend. Dat kan niet los gezien worden van hoe je als mens in het leven staat. En dat gaat natuurlijk gepaard met het uitspreken van mijn en onze dank.
Voordat je besloot je in te gaan zetten voor Groei en Bloei werkte je in het BO St Antonius in Asten-Heusden en later bij de SBO de Brigantijn in Someren.  Toen je daar BAPO kreeg, dat is een korting op werkdagen vanwege de leeftijd, kreeg je meer vrije tijd en heb je die tijd, ongeveer 3 jaar, aan Groei en Bloei bestuurswerk besteed.
Je geniet ook van een mooie tuin, een mooie vijver en een mooi stukje land met daarop o.a. kippen en nando’s en een hond. Als ik aan Gerrie, je vrouw vraag, waar is Tienie, dan krijg ik vaak te horen: die is buiten in de tuin. Met een groen hart, werkende handen en je hoofd vol ideeën, heb je onze club mee helpen vormgeven zoals die nu geworden is.
Ik maakte voor het eerst kennis met je bij het bezoeken van een particuliere tuin. Tuinkabouter in levenden lijve, compleet met pijp en baard. Zo stond je daar bij mijn eerste meeting, het bezoeken van een tuin.  Ik vroeg netjes: bij wie zal ik me melden, aan het groepje mensen dat stond te wachten voor het tuinpoortje. Jij reageerde meteen: dat is niet nodig, we hebben je allemaal gezien en je bent er en toen nog iets zoals kom er maar gezellig bij. Het ijs was voor mij gebroken. De gemoedelijkheid gaf mij een warm welkom.
Dit voorval is tekenend voor de sfeer rondom jou bij onze club, zo heb ik mogen ervaren.
Kernwoorden die bij mij opkomen en die iets zeggen over jou zijn:
Betrouwbaar, optimistisch, ordelijk, sociaal, gedreven, oplossingen bedenkend, organiseren, samenwerken, volhouder, aandacht, hoor en wederhoor, vernieuwend.
Met al deze talenten heb je het woord KERNGROEPEN bedacht i.p.v. werkgroepen en de hele filosofie eromheen. Je vond dat de mensen die de groep dragen, die activiteiten organiseren, dat die échte kern van onze afdeling zijn. Daarvan heb je het hele bestuur kunnen overtuigen. Dat is wat onze afdeling zo uniek maakt, zeker ook in het landelijke gebeuren.
De kerngroepen zoals dendrologie, voortuinkeuringen, vaste planten, open tuinen, bloemschikken, dahlia’s, tuinreizen, draaien allemaal op vrijwilligers die hun schouders onder het thema willen zetten en dat ook geheel zelfstandig vormgeven. Je maakte ons bewust ervan dat deze kerngroepen de kern van onze afdeling zijn en niet wij als afdelingsbestuur. En gelijk heb je. KERNGROEPEN dus voortaan.
Je hebt de kerngroepen een grote mate van zelfstandigheid gegund, met alleen ondersteuning van het afdelingsbestuur als daar behoefte aan is.
-       Je had recent nog overleg met de Dahliagroep toen er te weinig mensen bij kwamen. Er was even de dreiging van het opheffen van die groep maar uiteindelijk is er op de valreep toch weer een nieuw lichtpuntje gevonden en is er misschien toch nog een doorgroei mogelijk voor de dahlia-kwekers binnen onze vereniging.
-       Bij de kerngroep Volkstuinen heb je geholpen om de problemen daar helder te krijgen en een oplossing te vinden. Dat heeft geresulteerd in het stopzetten van de kerngroep Volkstuinen. Dat was een intensieve periode; voor jou persoonlijk en voor onze afdeling.
-       De voortuinkeuringen: Je hebt dat, na het overlijden van Martien Peters, mede opnieuw vormgegeven en leven in geblazen. Er is nu een krachtige kerngroep die deze activiteiten meer dan goed organiseert.
-       Martien Peters was ook de drijvende kracht achter de tuinreizen, die nu door Ingrid worden georganiseerd. Je hebt er mede voor gezorgd dat Ingrid nu gesteund wordt door Francien Verheijen en Maria en Ricus van Neerven.
-       Bij de kerngroep dendrologie dreigde de voortgang te stoppen. Je hebt ervoor gezorgd dat ook deze sterke kerngroep nog steeds operationeel is.
-       Ook heeft de kerngroep vaste planten enkele keren steun van je gehad waardoor ook deze groep weer door kon.
Het klinkt nu alsof je dat allemaal alleen hebt gedaan: ik moet er natuurlijk bij zeggen dat we als bestuur heel blij zijn en waren met je nooit tanende inzet! Jouw ideeën werden uitgebreid besproken en zorgvuldig afgewogen. Zo kwamen we aansluitend samen tot een actieplan.
 Dat brengt mij op onze vergaderingen.
Als we vergadering hebben, heb jij een stapel mappen bij je. Alles georganiseerd en alles voorbereid. Je hebt elk agendapunt scherp wat er gebeuren of besproken moet. Geregeld wordt dit serieuze werk afgewisseld met grapjes tussendoor. Het is en blijft immers vrijwilligerswerk, ook voor bestuursleden. Het is een van je toegevoegde waarden: mensen in hun waarde laten en ondersteunen als bestuur waar dat kan. Samen met de secretarissen en penningmeesters van de afgelopen 10 jaar, heb je een speciale band en een kort lijntje gehouden. Jullie hielden elkaar scherp gedurende alle activiteiten van het dagelijks bestuur. 

Er is nog iets wat je bij Groei en Bloei heel erg heeft beziggehouden: het landelijk- en het rayon besturen.
Het landelijk bestuur is steeds zoekende naar nieuwe invalshoeken. Op de manier waarop dat ging heb je geprobeerd actief te anticiperen. Het is je zwaar gevallen dat er niet meer vooruitgang te boeken was. We hebben daarom als Rayon besloten de landelijke meetings voortaan meer vanaf de zijlijn te volgen.
Ons rayon is Oost en Midden Brabant (OMB). Daar ben ik ook persoonlijk de laatste jaren samen met je naar toe geweest.
Het rayon overleg OMB omvat onder andere een halfjaarlijks overleg tussen de verschillende afdelingen van Groei en Bloei in dit deel van Brabant. Het is een klankbord en een samenwerkingsorgaan. Er zijn gemotiveerde mensen die eraan deelnemen en ze zijn van allerlei pluimage. Je hebt steevast een grote inbreng: je bereidt alle onderwerpen voor en hebt er geregeld opbouwende kritiek. Zo was je er ook voorzitter. Samen met Siem van Dijk vormden jullie het dagelijks bestuur en ook dit was soms behoorlijk intensief. Als er een afdeling moeilijkheden had, dan stond je klaar met raad en daad. Omdat andere afdelingen ook bestuursleden te weinig hebben, kwam er onder jouw leiding een wisselend voorzitterschap. Je was er voorzitter van 2010 tot 2016 en aansluitend nog een korte periode voorzitter ad interim. Toen is toegewerkt naar de nieuwe structuur: omvattend een roulerend voorzitterschap, dat je ook nog een half jaar invulde. De amicale sfeer en de positieve drijfveren zorgden voor een hechte band binnen ons rayon OMB. Samenwerken en kennisdeling waren kernbegrippen voor je en vooral niet teveel blablabla.  De nieuwe structuur leidde onder andere tot een Open Tuin estafette Oost Brabant in 2017, waarbij Helmond, Oss, Land van Cuijk en Noord Limburg, Eindhoven en de Kempen, Meierijstad en Asten/ Someren samenwerkten. Ik ben blij dat ik er de afgelopen jaren getuige van heb mogen zijn.
Zoeken naar nieuwe bestuursleden: Tienie, je maakte een lijst met meer dan 35 geraadpleegde namen van personen met het groene hart op de goede plek maar helaas: geen tijd of interesse voor bestuurswerk bij onze afdeling. Je had met allen contact, met enkelen soms meerdere malen. Helaas tot op heden zonder succes. We hebben dus nog steeds geen opvolger voor de voorzittersstoel. We gaan ons als vereniging op korte termijn beraden hoe nu verder…. Maar niet vandaag: jouw dik verdiende afscheid verdient immers een VETTE feestelijke tint. 

Zo verliep ongeveer jouw periode van 2008 tot 2019:
Tienie, je was uiteindelijk 10 jaar voorzitter van onze club Groei en Bloei afdeling Asten Someren. Je hebt alles voor ons gedaan wat in je vermogen lag. Hartstikke bedankt.

Natuurlijk wil ik ook Gerrie, je vrouw, persoonlijk bedanken. Voor alle uren die je jouw Tienie moest missen omdat hij op pad ging voor Groei en Bloei. Maar ook voor alle steun die je aan Tienie gaf toen zijn gezondheid liet merken dat het wat teveel van het goede was geworden. Gerrie: hartelijk dank! En jij ook graag nog tot ziens op een van onze activiteiten!
Afscheid afsluiting
Iets te hard gewerkt? Misschien een beetje druk? Nee, dat is het niet, volgens jou, Tienie. Maar wel dag en nacht met Groei en Bloei bezig. Het was en blijft “jouw cluppie”
We willen doorgaan in jouw geest: proberen met het elan waarmee jij onze vereniging vorm gaf, verder te gaan. Wij, het afdelingsbestuur, de kerngroepen en alle leden die onze activiteiten bezoeken, hopen verder te kunnen op het tuinpaadje van Groei en Bloei Asten Someren.  We hopen je nog vaak bij een van onze activiteiten te zien en te spreken. Maar bovenal hopen we dat je weer de rust en de energie terugkrijgt waar je zo naar verlangt. Dat je weer de tuinkabouter bent en geen bestuurder meer. 
Tot ziens Tienie!
Als dank hebben we met alle kerngroepen en bestuur gedacht aan iets voor je tuin te doen. Onze Anita (Nijssen) en Chris (vd Wurff) hebben dit bedacht en uitgewerkt.
Het is: een prachtige Stewartia sinensi; een langzaam groeiende struik/kleine boom met afschilferende bast en een prachtige herfstkleur voorafgegaan door camelia achtige witte bloemen.
Zoek er een mooi plaatsje voor en ….. geniet, geniet , geniet!
Namens het bestuur en kerngroepen Asten Someren,T
Een daverend applaus onderstreept dit huldigingswoord. Tienie wordt uitgenodigd het cadeau in ontvangst te nemen. Zijn echtgenote wordt natuurlijk in de bloemen gezet. Namens de kerngroep bloemschikken wordt door Fr.vK ook een mooie bloemenruiker aangeboden en wordt Tienie een grote  lauwerkrans omgehangen.
Dan volgt nu nog iets speciaals: nl. het uitreiken door Famke W van de  Bondsonderscheiding. 
Het is het Gouden insigne met oorkonde vanwege de buitengewone verdiensten voor Groei & Bloei.

Tienie: TOTAAL VERRAST,  spreekt nog een kort dankwoord uit. Hij doet dit met het volgende gedicht:


WARMTE

Kijkend
over zijn schouder
vormt het verleden
langzaam zijn betekenis
en licht het waardevolle op
om te koesteren
in de tijd.

Kijkend over zijn schouder
verwatert de inkt
van de papieren werkelijkheid
en vult slechts
het archief van oude tijden.

Kijkend over zijn schouder
klinken vaag nog vergaderstemmen
slechts de achtergrond
van de ruimte vullend.

Kijkend over zijn schouder
vloeit de drukte van activiteiten
weg
in de stilte
van ontspanning.

Kijkend over zijn schouder
vindt hij
weg van de voorgrond
eindelijk
de rol die bij hem past.

Vooruitkijkend
voelt de toekomst
het verleden
diep van binnen.

Vooruitkijkend
zien zijn ogen
steeds weer
gezichten achter namen
stil genietend
in verwondering.

Vooruitkijkend
klinkt eindeloos
doorheen de stemmen
betrokkenheid
helder en dichtbij.

Vooruitkijkend
heeft het matte groen
van voorheen
kleur en glans gekregen
en zal in de tijd
nooit meer verbleken.

Vooruitkijkend
is in het geheugen
van zijn gedachten
de verkregen steun
in dankbaarheid
opgeslagen.

In de traan
van het afscheid
voelt hij de warmte
van de mensen
achter groei en bloei.
voor altijd.

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt gesloten Aansluitend wordt een korte pauze voor een kopje koffie/thee genomen. 

 

Pauze

Informatie reisprogramma 2019

Met ondersteuning van Maria van Neerven licht Ingrid Peters de zomerreis naar Engeland.

Met behulp van een PowerPointPresentatie worden beelden van de te bezoeken tuinen gepresenteerd.

Plant van de maand (jan.+feb.2019)

Deze maand zijn dit 2 planten omdat de plant vd maand januari is vervallen agv de slechte weersomstandigheden.

Plant van de maand januari 2019 - Afrikaanse lelie (Agapanthus)
Deze Agapanthus praecox is een kuipplant. Ze bloeit wit in juli tot augustus en de bloeistengels worden ongeveer 70 cm hoog. Als je haar in een pot houdt; moet deze een goede afwatering hebben en voldoende vocht in het groei/bloei seizoen. Ze staat graag op een plek in de volle zon. Voor een betere bloei kun je ze in april/juni bemesten met een meststof met hoog kali gehalte en dat nogmaals herhalen na de bloei. Ze moet bij 5 graden overwinteren op een lichte plek. In mei kun je haar ook in de volle grond zetten en dan hoeft er niet bemest te worden. Deze plant is vermeerderd door Gusta de Beer.

Plant van de maand februari 2019 - Grootmoeders oorbellen (Leycesteria formosa)
Dit is een sierheester van 100-150 cm hoogte. De bloemen lijken net op lange oorbellen. Ze hebben paarsrode schutbladen die verschijnen van Juli tot en met September. Na de bloei vormt ze purperblauwe bessen die graag door vogels gegeten worden. Ze staat graag op een zonnige plek maar ook lichte schaduw wordt prima verdragen. De goede tuin grond moet  waterdoorlatend zijn. Door de heester elk voorjaar helemaal tot 10 cm boven de grond terug te knippen houdt je een compacte gezonde struik die rijkelijk bloeit en zich soms uitzaait.  Deze plant is vermeerderd door Anita Nijssen.

Als laatste onderdeel van de avond worden ‘n 5-tal bloemstukjes gemaakt door een lid van de kerngroep bloemschikken verloot.
Iedereen is gelukkig en kan blij huiswaarts.