Asten-Someren

Terugblik Jaarvergadering 8 feb.2018

1. Opening en mededelingen

Opening door wrnd.voorzitter Tienie Schutjens. Aanwezig ca. 40 leden. Hier volgt zijn openingswoord:

Welkom op deze koude winteravond. We zouden gezien de afgelopen periode bijna vergeten dat de winter vorst met zich mee kan brengen. Bedankt dat jullie deze kou hebben willen trotseren.

In april van vorig jaar hebben wij als bestuur een PowerPointpresentatie verzorgd voor de afdelingen van rayon Oost- en Midden Brabant, waarbij ook het landelijk bestuur vertegenwoordigd was. De titel van de presentatie was: 50 afdelingsactiviteiten per jaar fictie of werkelijkheid.
Op dat moment word je gedwongen om goed na te denken. Om na te denken over waarom ons dat wel lukt en andere afdelingen niet. In welk opzicht zijn wij anders. Wat is voor ons vanzelfsprekend en wat is voor een andere afdeling nieuw.
Ik wil er enkele punten uitlichten:
• Werkgroepen versus kerngroepen.
• Hiërarchische versus platte organisatie.
• Simpelheid versus regelstructuur.
• Bijeenkomsten versus activiteiten op niveau.
• Regelbestuur versus ondersteunend bestuur.
• Sfeer versus klantgerichtheid.
Ik wil even kort bij deze punten stil staan.

Werkgroepen versus kerngroepen.
Binnen de meeste afdelingen functioneren werkgroepen. Vaak is er dan sprake van gedelegeerde taken vanuit het bestuur. Het zijn dan werkgroepen met een uitvoerende taak.
In onze afdeling hebben de werkgroepen een eigen verantwoordelijkheid. Ze bepalen zelf de inhoud van hun activiteiten. Ze dragen zorg voor hun eigen organisatie. Ze kunnen eigen initiatieven ontplooien. Men hoeft niet voortdurend het bestuur om toestemming te vragen.
De kaders waarbinnen ze zelfstandig kunnen functioneren is erg groot. Algemene afspraken worden gezamenlijk gemaakt in het voor- en najaarsoverleg. We weten wat we aan elkaar hebben; er is wederzijds vertrouwen.
Naar aanleiding van die rayonvergadering hebben we dan ook de naam werkgroepen veranderd in kerngroepen, omdat deze naam beter past bij onze manier van werken.

Hiërarchische versus platte organisatie.
Iedere vrijwilliger binnen onze afdeling is waardevol. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan het succes van onze afdeling. Iedereen verdient in de omgang evenveel respect. Een bestuurslid is niet meer of minder dan een willekeurige vrijwilliger van een kerngroep. Hij of zij heeft alleen een andere taak binnen het geheel. Ieders mening is even waardevol en verdient respect. Er is geen sprake van hiërarchie. Niet het bestuur bepaalt. Niet al het goede komt van boven. Alleen in het geval je er samen niet uitkomt, moet het bestuur knopen doorhakken. Als ik regelmatig aangesproken wordt met voorzitter in plaats van met mijn voornaam dan gaat er in onze ogen wat fout.
Door als bestuur veel zelf te regelen, haal je bovendien initiatieven binnen de vereniging weg en creëer je bij leden en vrijwilligers een afwachtende houding.

Simpelheid versus regelstructuur.
Geen ingewikkelde procedures of regels. Hanteer alleen regels als dat voor de praktijk nodig is. Niet vergaderen om het vergaderen. Bespreek zaken direct met de betrokkenen, met degene die een taak in zijn of haar pakket heeft. Zaken kunnen dan snel geregeld worden. Niet iedereen hoeft over alles te beslissen.

Bijeenkomsten versus activiteiten op niveau.
Naast gezelligheid, saamhorigheid willen we allemaal meer te weten te komen rond onze hobby. Ieder op zijn eigen manier toch een fanatieke gedreven tuinliefhebber.
Wat is niveau? Dat is steeds opnieuw het beste uit jezelf halen. Proberen telkens iets te brengen waar een ander iets aan heeft. Doe je dat niet dan verlies je de belangstelling, dan zakt de afdeling in.
Kijk je naar het aantal bezoekers van de activiteiten dan merk je dat het niveau dusdanig is dat de activiteiten blijven boeien.

Regelbestuur versus ondersteunend bestuur.
Natuurlijk verricht het bestuur een aantal noodzakelijke bestuurstechnische zaken. Maar het bestuur vindt haar ondersteunende taak naar alle vrijwilligers als zeker zo belangrijk. Vrijwilligers kunnen optimaal functioneren als ze zich gesteund en gewaardeerd voelen. Als men weet en voelt dat men voor hulp altijd kan terugvallen op het bestuur.

Sfeer versus klantgerichtheid.
De sfeer binnen onze afdeling is positief. Men gaat amicaal en met respect met elkaar om. De sfeer wordt niet alleen bepaald door het programma maar door de manier waarop bestuur, vrijwilligers en leden onderling met elkaar omgaan. Een gevoel van vertrouwen, saamhorigheid, gezelligheid moet voelbaar zijn. In dat opzicht mogen we elkaar feliciteren.
Ook een belangrijke rol speelt het aantal activiteiten per jaar. Hoe meer activiteiten er plaats vinden, hoe meer er gelegenheid ontstaat tot ontmoeten. Met 5 activiteiten per jaar creëer je nooit een verenigingsgevoel.

En om inderdaad de zaken simpel te houden, kunnen we het hele verhaal samenvatten met de woorden: Met elkaar voor elkaar.
Met wel in ons achterhoofd de gedachte dat wat wij als vanzelfsprekend vinden geen gemeengoed is bij andere afdelingen.

De beste beloning voor de vrijwilligers in kerngroepen, bestuur of anderszins blijft waardering, belangstelling, betrokkenheid en succeservaringen wanneer activiteiten lukken.
Daarnaast willen we voor hen om de drie jaar een feestelijk evenement organiseren om hen te bedanken voor hun tijd, inzet en energie. We starten daarmee dit jaar.

Belangrijk voor de vereniging is het inpassen van vernieuwingen. Creatief blijven is een kwestie van nieuwe ideeën verzamelen en uitvoeren. Ze zijn er altijd, ze ontstaan vaak spontaan al pratend of al werkend in je tuin. Maar we doen er niet altijd iets mee. Vandaar het verzoek aan iedereen om vernieuwende ideeën te uiten. Bespreek ze niet alleen met je buurman, je vriendinnen of de postbode, maar bij voorkeur bij een van de bestuursleden of kerngroepsleden. Dan is de kans groter dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt.
Tijdens de prijsuitreiking van de voortuinenwedstrijd is dat gebeurd en aan de hand daarvan is de opzet voor het komende jaar veranderd. Dus laat de postbode de post bezorgen en drop je ideeën bij ons.
Behalve natuurlijk als de postbode Dennis Kollaard heet.

2. Digitaal jaarverslag 2017

Dan gaan we nu terugkijken op het verenigingsjaar 2017 aan de hand van het digitale jaarverslag. Digitaal, zoals jullie gewend zijn, aan de hand van vele foto’s, zodat jullie een levendig beeld krijgen en meer sfeer kunnen proeven dan aan de hand van een schriftelijk verslag.

Deze keer voor het eerst samengesteld door Dennis Kollaard.

Dennis aan jou de eer.

Dennis verzorgt een prachtige PowerPointPresentatie met foto's van alle gehouden aktiviteiten, incl. workshops, cursussen,, reizen, thema-avonden etc.  De vergadering bedankt hem met applaus voor de presentatie.  

3. Financieel jaarverslag 2017

Dan kunnen we nu overgaan tot agendapunt 3, het financieel jaarverslag over 2017 en zien we in hoeverre we zorgvuldig zijn omgegaan met de beschikbare gelden.
Francien aan jou het woord om toelichting te geven.

De cijfers zagen er goed uit en als deze blijken te kloppen kunnen we helemaal tevreden zijn.  Francien zelf maakt een erg ontspannen indruk. Dat zou best kunnen komen omdat ze weet hoe het oordeel van de kascommissie zal gaan uitvallen.

Francien verzorgt een gedetailleerde  inkjk in de fin.positie van de afdeling aan de hand van een PowerPointPreentatie.

4. Verslag van de kascontrole-commissie

Op 29 januari heeft de kascontrolecommissie de financiële boekhouding over 2017 gecontroleerd. De kascommissie bestond uit Maria van Neerven, Louis Spruijt (2016) en Toon van Eijk (2017). Mag ik een van de commissieleden vragen om hiervan verslag te doen. Dan kunnen we onze penningmeester Francien decharge verlenen en haar bedanken voor de accurate manier, waarop ze de financiën heeft beheerd.

Maria ven Neerven voert het woord. Zij geeft aan dat de kascommissie de jaarstukken heeft gecontroleerd. Alles is prima in orde bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester   decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus beantwoord.

5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascommissie drie jaar.

Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt en er een nieuw lid moet worden aangezocht.

Dit jaar stopt Maria van Neerven en natuurlijk willen we haar met een bloemetje bedanken voor haar bereidheidwilligheid om de financiën te controleren.

Om de kascommissie weer compleet te maken, zoeken we iemand die Maria gaat vervangen.

Wie wil deze taak op zich nemen? Mw Riny Smeets, woonachtig in Ommel stelt zich hiervoor beschikbaar. Dit wordt met applaus door de vergadering bevestigd.

6. Huldiging jubilarissen

Voordat we overgaan tot de huldiging eerst even wat informatie vooraf ter verduidelijking.
Op het hoofdkantoor van Groei en Bloei in Zoetermeer wordt centraal de ledenadministratie bijgehouden en gearchiveerd. Wijzigingen in aan- en afmeldingen worden doorgegeven aan onze afdeling. Op basis van de gegevens van het hoofdkantoor bepalen we wie in aanmerking komt voor een huldiging.

De afdeling Asten/Someren is opgericht in maart 1973. Leden die vanaf die datum lid zijn geworden zijn nu dus 45 jaar lid. Voor een jubileum telt echter niet het lidmaatschap van onze afdeling maar het lidmaatschap van de landelijke vereniging Groei en Bloei.
Daarom hebben wij de eer om dit jaar jubilarissen te mogen huldigen die al 50 jaar lid zijn, dus leden die voor de oprichting van de afdeling Asten/Someren al lid waren van Groei en Bloei.

Als je als vereniging trouwe leden mag huldigen is dat een compliment. Dat betekent dat we elkaar iets te bieden hebben, dat we graag samen met anderen onze hobby uitoefenen. Dat het aanbod van activiteiten samengaat met van en met elkaar genieten. Trouwe leden zijn en maken de vereniging. Daarom is het een eer om jaarlijks, ook al is het op een bescheiden manier, de trouwe leden te huldigen.

Dan kunnen we nu overgaan tot de daadwerkelijke huldiging.

Drie leden zijn 25 lid namelijk:
Mevr. Smeets  Ommel
Dhr./ mevr. Wering Ospel
Diny vd Broek  Someren-Heide

Mag ik vragen of jullie naar voren willen komen om een bloemetje in ontvangst te nemen.

Ook zijn er drie leden al 40 jaar lid van Groei en Bloei en dat zijn:
Mevr. Beenders  Sterksel (afwezig)
Mevr. Bax   Sterksel (afwezig)
Jo van Oyen  Someren

En dan tenslotte kunnen we voor het eerst leden huldigen die al 50 jaar lid zijn van Groei en Bloei en dat zijn:
Mevr. Pover   Meijel (afwezig)
De Openbare bibliotheek Asten Asten
Mevr. Neutkens   Valkenswaard (afwezig)
Toos Verdonschot   Nederweert 

Nogmaals bedankt voor jullie trouw aan de vereniging en we hopen dat we jullie nog vaak kunnen ontmoeten bij onze activiteiten.

7. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

8. Plant van de maand

De plant van de maand is de Lobelia cardinalis. Ook wel de scharlaken lobelia genoemd.

De plant is vermeerderd door Frans van Eijk.

Het is een wintergroene vaste plant die houdt van een plek in de zon. Ze bloeit met prachtige bloedrode bloemen in een lange aar, van augustus tot oktober.

In het bloeiseizoen moet de grond voldoende vochtig en voedselrijk zijn. De plant wordt ongeveer 80 cm hoog.

In de winter kan ze het moeilijk hebben in vochtige grond. Afdekken kan dan helpen.

 

9. Pauze

10. Informatie reisprogramma 2018

Met ondersteuning van Ricus en Maria van Neerven en Francien Verheyen heeft Ingrid  Peters de zomerreis naar het Loiregebied in Frankrijk opgezet en geregeld.

Naast praktische informatie geeft zij tezamen met Maria ven Neerven een beeld  van de te bezoeken tuinen. Reeds 36 aanmeldingen werden gedaan. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers; graag nu op korte termijn te doen.