Asten-Someren

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GROEI EN BLOEI AFDELING ASTEN/ SOMEREN DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023

Aanvang: 20.00 uur, locatie: De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten.

 

  1. Opening en mededelingen.

Aanwezig: circa 50/60 leden.

 

Rina Slegers: welkom, fijn dat jullie met zo velen aanwezig zijn. Zij neemt het over van de interim voorzitter Famke Weerts, vanwege haar vakantie naar Nieuw-Zeeland..
 

Famke heeft het voorwoord geschreven: dit wordt een speciaal jaar, een gouden jubileumjaar.

De voorzitter wordt ondersteund door Rina Slegers, Peter van Rees en Francé van Kemenade.

De secretaris Gerard Derikx heeft meerdere malen aangegeven te stoppen en wordt opgevolgd.

Voor de penningmeester Francien Verheijen zit de termijn erop. Na 9 jaar stelt ze zich niet meer herkiesbaar. Zij wil de nieuwe penningmeester nog graag inwerken.

 

Het hele dagelijkse bestuur wordt vernieuwd. Tijdens een crisisoverleg hebben 23 leden zich beschikbaar gesteld om te ondersteunen.

5 Mensen gaan het secretariaat overnemen met als vaste secretaris Meine Jonkers. Meine heeft een ruime ervaring en wil met en voor elkaar Groei & Bloei in leven houden en voortzetten.

Internet/Infoblad - Petra Verdonschot

Ledenadministratie - Ans Tiemissen

Facebook/pr - Frank vH, Louis S en Petra V

Website - Iza Zawada

Fotoarchief - Annie en Famke

Leden van de kerngroepen maken onze vereniging.

50 jaar Groei & Bloei Ada, Maria van Dijk, Maria Hendrikx, Tienie Schutjens

 

Door corona 2 jaar geen jaarvergadering. Daarom zijn er nu veel te huldigen jubilarissen.

 

    2. Digitaal jaarverslag 2022

De presentatie wordt voor de laatste keer verzorgd door Gerard. Na 18 jaar sluit Gerard af en wenst de nieuwe mensen alle succes.

Gerard wordt bedankt voor het vele werk en in de bloemen gezet.

Er zijn geen vragen of opmerkingen en de vergadering stelt het jaarverslag met applaus vast.

 

       3. Financieel jaarverslag 2022

Francien presenteert gedetailleerd de cijfers en licht deze toe. Het was een actief jaar; door corona opgestart vanaf februari. Er zijn wat meer kosten geweest in verband met het crisisoverleg (huur museum, koffie ect). Het exploitatie-overzicht geeft een negatief saldo over 2022.

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Francien wordt bedankt voor haar presentatie, haar jarenlange inzet en wordt in de bloemen gezet.

 

    4. Verslag van de kascontrole-commissie

De kascontrolecommissie bestond uit: Jan Hurkmans, Anita Nijsen (ziek) en Marjo van de Boomen.

Op uitnodiging van Rina doet Jan Hurkmans kort verslag van het onderzoek van de financiële jaarstukken op 27 januari jl. Jan geeft aan dat alles is bekeken. Het was perfect op orde.

Jan stelt voor de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie met de complimenten aan Francien.

De vergadering stelt het fin. jaarverslag met applaus vast en verleent decharge aan het bestuur.

 

    5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

De zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie is 3 jaar. Dat betekent dat Jan Hurkmans nu terugtreedt. Jan wordt bedankt voor zijn inzet met een bloemetje.

Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wordt naar vervanging voor Jan gezocht.

Tinie Schutjens stelt zich beschikbaar. Ook Anita en Marjo worden bedankt voor de controle.

 

    6. Bestuursmutaties

Huidig Bestuur
Interim voorzitter Famke Weerts sinds 2012 betrokken bij de vereniging
Penningmeester Francien Verheijen sinds 2013 stopt; niet herkiesbaar
Bestuurslid Frank van Horne sinds 2014 in 2021 herkozen voor 3 jaar
NIeuwe secetaris

Kandidaatstelling voorzitter Famke Weerts wordt statutair benoemd door de vergadering.
Famke bedankt de vergadering telefonisch vanuit Nieuw-Zeeland voor het gestelde vertrouwen.

Kandidaatstelling secretaris Meine Jonkers wordt statutair benoemd tot bestuurslid. Betrokkene wordt de nieuwe secretaris.

Kandidaatstelling penningmeester: uit de vergadering komt geen nieuwe kandidaatstelling. De vacature kan derhalve helaas niet worden ingevuld. Het bestuur zal zich nader beraden.

    7. Rondvraag

Anita Nijsen geeft toelichting over het tuinpeuzelen in verband met het 50 jarig jubileum. Het wordt, georganiseerd door de kerngroepen vaste planten, dendrologie en open tuinen op 2e pinksterdag 29 mei 2023.. Kaartjes te koop in de pauze en op elke komende activiteit ad € 5 voor leden en €15 voor niet-leden.

Hiervan wordt verder geen gebruik gemaakt. De pauze volgt.

    8. Huldiging jubilarissen

Peter van Rees: Trouwe leden zijn en maken de vereniging en zij laten ook de natuur stralen.

Voor jullie trouw willen wij jullie graag een attentie aanbieden.

Zeventien leden zijn 25 jaar lid
Elf leden zijn 40 jaar lid
Zeven leden zijn al 50 jaar lid van Groei en Bloei.nl.

Op verzoek van Peter komen zij naar voren en ontvangen een bloemetje verzorgd en aangeboden door Francé vK.

 

    9. Informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Normandië Frankrijk

Ingrid Peters bereidt de tuinreis voor samen met Maria en Ricus van Neerven. De presentatie wordt verzorgd door Maria en Ricus en wordt ondersteund met beeld. De meerdaagse tuinreis staat gepland op zondag 18 juni tot zaterdag 24 juni 2023. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

    10. Plant van de maand februari

Dit is het Lampenpoetsersgras (Pennisetum) welke is vermeerderd door Anita Nijsen. Iedereen kan deze bij vertrek gratis meenemen.

Als laatste vindt de verloting van de bloemstukjes gemaakt door Francé vK van de bloemschikgroep plaats.

Rina sluit de vergadering: GENIET VAN ALLE GROEN OM JULLIE HEEN.