Asten-Someren

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

 

 

Wij nodigen jullie uit voor de Jaarvergadering 2023.

 

Agenda

 1. Opening

 2. Digitaal jaarverslag 2022

 3. Digitaal financieel verslag 2022

 4. Verslag van de kascontrole-commissie

 5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

 6. Onze actuele bestuurssituatie *)

 7. Rondvraag

 8. Pauze

 9. Huldiging jubilarissen (25, 40/50 jaar lidmaatschap)

 10. Opstart activiteiten 50-jarig jubileum

 11. Informatie over de zomerreis

Verloting bloemstukjes en uitreiking plant van de maand vinden plaats na afloop van de vergadering.

 

Onze actuele bestuurssituatie

Het huidige bestuur telt momenteel 3 statutaire leden. (Famke Weerts, Francien Verheijen en Frank van Horne).

Per okt. 2022 heeft Piet vd Laar het voorzitterschap tussentijds beëindigd. Sedertdien functioneert Fam Weerts als voorzitter ad-interim.

Ter ondersteuning functioneren Willemien Smits en Gerard Derikx als ondersteunend (administratief) vrijwilliger.

-Famke Weerts is sedert 2012 bestuurlijk betrokken bij onze afdeling. Zij is momenteel interim-voorzitter. Zij kandideert zich als voorzitter. De benoeming van de voorzitter dient statutair door de Alg.Vergadering plaats te vinden.

Voorgesteld wordt haar als zodanig te benoemen.

- Francien Verheijen is vanaf 2013 bestuurslid/penningmeester. Per 2023 is deze functie vacant. Zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Hiermee komt de functie dus vacant. Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap wordt gevraagd dit kenbaar te maken. (zie info. hieronder)

- Frank van Horne is vanaf 2014 bestuurlijk aktief voor ons. In 2021 is hij opnieuw voor 3 jaar als bestuurslid benoemd. In 2024 verloopt deze termijn.

- Nieuwe secretaris; De afgelopen maanden hebben wij ons gezamenlijk flink ingespannen om de bestuurssituatie weer op orde te brengen. Dat is voor een belangrijk deel gelukt. In de praktijk worden voortaan veel deeltaken door anderen gedaan, wat een grote ondersteuning betekent voor de diverse bestuursfuncties! Voor meer info. hierover wordt verwezen naar het artikel “Ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurssituatie” in dit info.blad.

- Dhr Meine Jonkers is bereid gevonden de secretaris-functie op zich te nemen. Betrokkene is woonachtig in Someren, is vanaf 2000 lid van Groei & Bloei en heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen het verenigingsgebeuren.

Voorgesteld wordt betrokkene te benoemen als algemeen bestuurslid.

 

Samenvattend:

- Voorgesteld wordt Famke Weerts te benoemen tot voorzitter en

- Meine Jonkers tot algemeen bestuurslid. Betrokkene wordt onze toekomstige secretaris.

- Geïnteresseerden voor het penningmeesterschap wordt gevraagd dit kenbaar te maken

De kandidaatstelling kan natuurlijk mondeling tijdens de alg. vergadering.

 

GRAAG REKENEN WIJ OP JULLIE AANWEZIGHEID EN STEUN.

Het bestuur