Asten-Someren

Verslag algemene (verkorte) ledenvergadering 18 okt 2022.(bestuurssituatie)

Opening: Bestuursmutaties
1. Famke Weerts opent de vergadering. Zij geeft aan dat Piet vd Laar per direct zijn voorzitterschap neer legt. Leden kunnen persoonlijk bij hem terecht voor vragen ter verduidelijking (tijdens de pauze of na de lezing).
Gerard Derikx, onze vrijwilliger-administrateur, is  ziek. Uitgezien moet worden naar spoedige vervanging

2. Kort digitaal jaarverslag 2021. Wordt gepresenteerd door Famke.

-Verslag jaarvergadering 2021. Wordt verzorgd door Francien V.

-Informatieblad
Overzicht van afgelaste activiteiten. Overzicht wat ging er wel door.
-Kerngroepen

3. Digitaal financieel jaarverslag 2021
Francien V verzorgt de toelichting. Er zijn geen vragen

4. Verslag van de kascontrole-commissie
Francé vK doet verslag van de gehouden kascontrole. De stukken zijn in orde bevonden. De vergadering verleent decharge voor 2021.

5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
Francé wordt als lid bedankt (bloemetje). Nieuw lid Marjo v.d. Boomen, samen met Anita Nijsen en Jan Hurkmans.

6. Bestuursmutaties
Famke geeft aan dat Piet vdL per direct zijn voorzitterschap neer legt. Leden kunnen persoonlijk bij Piet terecht voor vragen ter verduidelijking (tijdens de pauze of na de lezing).
Gerard D is ziek, spoedige vervanging is noodzakelijk.

Famke wordt opnieuw benoemd tot interim voorzitter
Extra bestuursvergadering 14 november as. om 20.00 uur. Aan de orde is dan hoe om te gaan met de ontstane bestuurssituatie.
7. Opstart activiteiten 50-jarig jubileum in 2023
ZNKB 2023 wordt door ons georganiseerd.  Locatie wordt gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide.
8. Rondvraag
Geen vragen uit de leden

NB: Extra bestuursvergadering ma.14 november as. om 20.00 uur. Bespreekpunt: hoe om te gaan met de ontstane bestuurssituatie. Vacatures voorzitter en secretaris en diverse ondersteuningsactiviteiten.

 

Digitaal jaarverslag 2020

De presentatie wordt verzorgd door Gerard.
Gerard Derikx presenteert een kort digitaal overzicht over het afgelopen jaar en bedankt de vrijwilligers voor hun grandioze inzet.
Gevraagd wordt ook om enkele momenten van stilte voor de dit jaar (2021)  over-eden leden, waaronder 2 oud-voorzitters (Bram van Uffelen en Jo van Oijen)  en 2 gerenommeerde oud-leden (Frans ven Eijk en Ton Strijbosch).
Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent het verslag. De vergadering stelt het jaarverslag met applaus vast.

Financieel jaarverslag 2020


Francien Verheijen presenteert gedetailleerd de cijfers en licht deze toe. Het exploitatie-overzicht geeft een positief saldo over 2020.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Francien wordt bedankt voor haar presentatie.

 

Verslag van de kascontrȏle-commissie

De kascontrolecommissie bestond uit: Riny Smeets (2018), Francé van Kemenade (2019) en Jan Hurkmans (Jan Hurkmans). Jan Hurkmans doet kort verslag van het onderzoek van de fin.jaarstukken. Jan geeft aan dat de fin.administratie prima in orde is bevonden. Hij stelt voor de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie.
De vergadering stelt het fin. jaarverslag met applaus vast en verleent decharge aan het bestuur.

Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie 3 jaar. Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt. Dit jaar stopt Riny Smeets. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet met een bloemetje.
Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wordt naar een vervanger of vervangster gezocht. Anita Nijssen stelt zich hiervoor beschikbaar.

 

Bestuursmutaties


Voorzitter Piet licht de bestuurssituatie toe.
Frank van Horne is vanaf 2014-2020 (2x3 jaar) bestuurlijk betrokken bij de afdeling; (2 x 3 jaar). Het afgelopen jaar bleef hij actief als algemeen adviseur. Hij candideert zich thans opnieuw als bestuurslid voor 3 jaar.
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  

Piet geeft aanvullend aan dat de bestuurssituatie bijzonder precair blijft. Er resteren thans slechts 4 leden. Het bestuur behoeft dringend versterking. Hij nodigt de vergadering/leden uit na te denken over deze ondersteuning. Dit kan op allerlei manieren (full- danwel parttime of oppak van bijzondere projecten/onderdelen). Aanvullende voorinformatie of anderzijds kunnen gevraagd/gelegd worden met hem.   

 

Rondvraag en Plant van de maand oktober

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De alg. lezing “Bloemen en insecten” door Rini Kerstens volgt.  

Plant van de maand oktober
Dit is de Stachys monier (andoorn), vermeerderd door Jo Tiemissen.  Iedereen kan deze bij vertrek huiswaarts gratis meenemen
Als laatste vindt de verloting plaats van de ingebrachte bloemstukjes door een lid van de bloemschikgroep gemaakt. Aansluitend wordt de vergadering gesloten.