Asten-Someren

Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn ca 40 leden aanwezig.

Digitaal jaarverslag 2020

De presentatie wordt verzorgd door Gerard.
Gerard Derikx presenteert een kort digitaal overzicht over het afgelopen jaar en bedankt de vrijwilligers voor hun grandioze inzet.
Gevraagd wordt ook om enkele momenten van stilte voor de dit jaar (2021)  over-eden leden, waaronder 2 oud-voorzitters (Bram van Uffelen en Jo van Oijen)  en 2 gerenommeerde oud-leden (Frans ven Eijk en Ton Strijbosch).
Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent het verslag. De vergadering stelt het jaarverslag met applaus vast.

Financieel jaarverslag 2020


Francien Verheijen presenteert gedetailleerd de cijfers en licht deze toe. Het exploitatie-overzicht geeft een positief saldo over 2020.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Francien wordt bedankt voor haar presentatie.

 

Verslag van de kascontrȏle-commissie

De kascontrolecommissie bestond uit: Riny Smeets (2018), Francé van Kemenade (2019) en Jan Hurkmans (Jan Hurkmans). Jan Hurkmans doet kort verslag van het onderzoek van de fin.jaarstukken. Jan geeft aan dat de fin.administratie prima in orde is bevonden. Hij stelt voor de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie.
De vergadering stelt het fin. jaarverslag met applaus vast en verleent decharge aan het bestuur.

Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie 3 jaar. Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt. Dit jaar stopt Riny Smeets. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet met een bloemetje.
Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wordt naar een vervanger of vervangster gezocht. Anita Nijssen stelt zich hiervoor beschikbaar.

 

Bestuursmutaties


Voorzitter Piet licht de bestuurssituatie toe.
Frank van Horne is vanaf 2014-2020 (2x3 jaar) bestuurlijk betrokken bij de afdeling; (2 x 3 jaar). Het afgelopen jaar bleef hij actief als algemeen adviseur. Hij candideert zich thans opnieuw als bestuurslid voor 3 jaar.
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  

Piet geeft aanvullend aan dat de bestuurssituatie bijzonder precair blijft. Er resteren thans slechts 4 leden. Het bestuur behoeft dringend versterking. Hij nodigt de vergadering/leden uit na te denken over deze ondersteuning. Dit kan op allerlei manieren (full- danwel parttime of oppak van bijzondere projecten/onderdelen). Aanvullende voorinformatie of anderzijds kunnen gevraagd/gelegd worden met hem.   

 

Rondvraag en Plant van de maand oktober

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De alg. lezing “Bloemen en insecten” door Rini Kerstens volgt.  

Plant van de maand oktober
Dit is de Stachys monier (andoorn), vermeerderd door Jo Tiemissen.  Iedereen kan deze bij vertrek huiswaarts gratis meenemen
Als laatste vindt de verloting plaats van de ingebrachte bloemstukjes door een lid van de bloemschikgroep gemaakt. Aansluitend wordt de vergadering gesloten.