Asten-Someren

Privacyverklaring AVG GROEI & BLOEI Asten-Someren

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sedert eind mei 2018,  zijn wij verplicht om personen van wie wij persoonsgegevens verwerken daarover te informeren. Een van de belangrijkste verplichting uit de privacywetgeving is dat wij als vereniging transparant moeten zijn over wat wij met deze persoonsgegevens doen; dus aangeven waarvoor ze gebruikt worden. In de onderstaande verklaring is dit uitgewerkt.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via E: info(at)asten.groei.nl  of telefonisch: 0493-693048.

 

PRIVACYVERKLARING AVG GROEI & BLOEI ASTEN-SOMEREM

Dit is de privacyverklaring van de KMTP/ Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren gevestigd in Asten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236862.
Deze privacyverklaring vormt een uitwerking op afdelingsniveau van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe we daarmee omgaan, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

Wij vormen een onderdeel van de landelijke organisatie KMTP/ Groei en Bloei, die in haar eigen privacystatement het omgaan met en de uitwisseling van persoonsgegevens met afdelingen heeft geregeld. Dit privacystatement staat vermeld op de afdelingswebsite.


          1. MET WELK DOEL WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om als afdeling organisatorisch adequaat en soepel te kunnen functioneren.


          2. WANNEER WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

• Indien men zich inschrijft/aanmeldt als lid van de afdeling.
• Indien men een product of dienst afneemt, zoals bv bij deelname aan een cursus, wedstrijd of evenement.
• Indien men contact met ons opneemt, b.v. via e-mail of telefoon.


          3. WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?

• Voorletters en/of roepnaam en achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bank- en betaalgegevens
• Lidmaatschapsnummers

          4. DOOR WIE WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT.

• Leden van het bestuur
• Coördinatoren van de kerngroepen
• Personen die een door het bestuur gedelegeerde taak hebben gekregen.
De webmaster, de ledenadministrateur, de kascontrolecommissie, cursusleiders.
• De landelijke administratie van KMTP/ Groei en Bloei.

          5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS.

• De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in de privacyverklaring genoemde doelstelling.
• De afdeling treft adequate technische en organisatorische maatregelen om verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie, opslag en verwerking van gegevens te beveiligen.
• De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

          6. GEGEVENS AAN DERDEN.

• De afdeling verstrekt geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
• Persoonsgegevens worden uitgewisseld met de landelijke administratie van KMTP/ Groei en Bloei in Zoetermeer.
• Er worden persoonsgegevens verstrekt aan derden als er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechtelijke uitspraak.
• Persoonsgegevens worden verstrekt aan Editoo i.v.m. de uitgave van het informatieblad. Contractueel is vastgelegd dat Editoo deze gegevens uitsluitend gebruikt voor de verspreiding van het blad en niet beschikbaar stelt aan derden.
• De afdeling verstrekt geen gegevens aan andere derden dan genoemd in artikel 3, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

INFORMATIEBLAD, FOLDERS, WEBSITE, FACEBOOK EN MEDIA

• Persoonsgegevens, waaronder foto’s kunnen, uitsluitend indien ze functioneel of informatief zijn, worden vermeld in ons informatieblad, op folders, onze website, facebook en in de media.
• Plaatsing zal niet geschieden, wanneer betrokkene schriftelijk, mondeling of per email vooraf een verzoek daartoe heeft ingediend bij de webmaster van de afdeling.
• Plaatsing zal tevens ongedaan worden gemaakt na een verzoek hiertoe.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

• Er kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling als:
• Er behoefte is naar uitgebreidere informatie over de wijze waarop de afdeling omgaat met persoonsgegevens.
• Er vragen zijn naar aanleiding van deze privacyverklaring
• Als er behoefte is aan inzage in de persoonsgegevens, die worden verwerkt.
• Als  bezwaar bestaat tegen het gebruik van de persoonsgegevens door de afdeling.
• Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de afdeling de leden vooraf informeren.
• Op grond van de AVG kan een klacht worden ingediend over de verwerking van  persoonsgegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.