Asten-Someren

Alg.Jaarvergadering 13 feb. 2020

Opening en mededelingen

Aanwezig: 55 leden.
Famke Weerts, waarnemend voorzitter, opent de vergadering.
Hartelijk welkom aan iedereen op deze algemene ledenvergadering. Fijn dat jullie met velen zijn gekomen.
We zullen jullie onder andere weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.
Onze agenda bevat eerst de vaste punten. Dan volgt een pauze en daarna krijgen we informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland – Frankrijk – Luxemburg in de tweede helft juni 2020. Als afsluiting wordt de plant van de maand uitgereikt.

 

 

Digitaal Jaarverslag 2019

De presentatie wordt verzorgd door Gerard.
Gerard, bedankt voor het vele werk dat je weer hebt  verzet voor het samenstellen van dit prachtige jaarverslag.
Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent het verslag. De vergadering stelt het jaarverslag met applaus vast.

NB: Het digitale jaarverslag (PowerPoint-Presentatie) is hieronder opgenomen. De presentatie kunt u openen en volgen. 

 

Jaarverslag 2019 (PowerPoint)

Financieel jaarverslag 2019

Francien presenteert gedetailleerd de cijfers en licht deze toe. Het exploitatie-overzicht geeft een klein positief saldo over 2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Francien wordt bedankt voor haar presentatie

 

Verslag van de kascontrole-commissie

De kascontrolecommissie bestond uit: Toon van Eijk (2017), Riny Smeets (2018) en Francé van Kemenade. Op uitnodiging van Famke doet Toon van Eijk kort verslag van het onderzoek van de Fin.jaarstukken. Toon licht toe dat de fin.administratie prima in orde is bevonden. Hij stelt voor de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiële administratie.
Dan kunnen we het financieel jaarverslag vaststellen en de penningmeester, alsmede het bestuur, decharge verlenen.
Francien nogmaals bedankt voor jouw goede zorgen.
De vergadering stelt het fin. jaarverslag met applaus vast en verleent decharge aan het bestuur.

Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

Omstandigheden daargelaten is de zittingsduur van een lid van de kascontrolecommissie 3 jaar. Dat betekent dat jaarlijks een lid terugtreedt. Dit jaar stopt Toon van Eijk, na drie jaar de fin. stukken te hebben gecontroleerd.
Toon wordt bedankt voor zijn inzet met een bloemetje.
Om de kascontrolecommissie weer compleet te maken, wrodt naar een vervanger of vervangster voor Toon gezocht. Jan Hurkmans stelt zich hiervoor beschikbaar.

 

Huldiging jubilarissen

Op basis van gegevens van het hoofdkantoor wordt bepaald hoe lang men lid is van Groei en Bloei. Ben je in de loop van het lidmaatschap een tijd lid geweest van een andere afdeling, dan tellen deze jaren mee voor de bepaling van een jubileum.
Het kan dus zelfs zijn dat iemand langer lid is dan onze afdeling bestaat.

Trouwe leden zijn en maken de vereniging.
Voor jullie trouw willen wij jullie graag een attentie aanbieden.

Vijf leden zijn 25 jaar lid namelijk:
J.van Woezik, Helenaveen
Mw ML Joposten-Geboers, Heusden
Mw W Daniëls-Coenen, Griendtsveen
Fam.van Wijngaarde, Budel en
G.Loomans, Someren.
Op verzoek komen zij naar voren en ontvangen een bloemetje.
Er zijn drie leden  welke al 40 jaar lid van Groei en Bloei, nl.
C van Houts, Deurne
Mw B Maas, Heeze en
Mw TJF Nooyen-Smits, Lierop
Op verzoek komen ook zij naar voren en ontvangen eveneens een bloemetje.

Bestuursmutaties

Famke somt de bestuursmutaties op:
Francien Verheijen is vanaf 2013 penningmeester van de afdeling; het laatste jaar als fin. administrateur.
Francien is opnieuw benoembaar voor een 3e periode ingaande 2020.
Frank van Horne is vanaf 2014 bestuurlijk betrokken bij de afdeling; (2 x 3 jaar). Dit betekent dat hij per 2020 statutair niet herbenoembaar is.
Frank is bereid voor bv 1 jaar als algemeen adviseur het bestuur te ondersteunen, zoals dat volgens onze statuten geregeld is.  
Famke Weerts is vanaf 2012 bestuurlijk betrokken bij de afdeling. Ook zij is opnieuw benoembaar voor een 3e periode ingaande 2020.

Het bestuur stelt voor betrokkenen als zodanig te benoemen en ook in te stemmen met de  voorgestelde constructie tav Frank van Horne.
De vergadering gaat hiermee unaniem met applaus akkoord.

Gerard Derikx is vanaf 2005 bestuurlijk betrokken bij de afdeling. Hij heeft kenbaar gemaakt per 2020 te gaan stoppen. Dit houdt in dat we vanaf nu geen secretaris meer hebben. We willen Gerard bedanken voor zijn geweldige inzet voor ons afdelingsbestuur.
Gerard ontvangt een mooi bloemetje + fin. aandenken.

Aansluitend spreekt op uitnodiging van Famke oud-voorzitter Tienie Schutjens een dankwoord/gedicht uit:

EEN MENSENMENS
Denkend
voorbij zijn gedachten
zoekt hij steeds
het nieuwe
achter de uitdaging.

Zijn beleidsplan
is niet rechtlijnig
maar volgt
al kronkelend
het tuinpad van de leden.

Complimenten
zijn slechts woorden
maar in het genieten van de ander
voelt hij
de warmte
van waardering
de warmte
van erbij horen.

In tevreden tuinen
groeien planten weelderig
maar zijn tuin
bestaat alleen uit mensen
met groengekleurde harten.

Als besturen als genieten voelt
als besturen van binnen komt
ontmoet je vanzelf
het vertrouwen
van mens tot mens.

Je was en blijft
voor ons
een mensenmens
waardoor
in jouw tuin van groei en bloei
mensen konden groeien.

De vergadering reageert met applaus.
Gerard ontvangt als blijvende herinnering een kleine prachtige sculptuur. Hij is bijzonder verrast en blij.  
Tienie licht aanvullend nog toe dat Gerard eerder – nl. in 2014 – al afscheid wilde nemen. Vanwege de op dat moment bestaande bestuurssituatie zag hij hiervan uiteindelijk af en plakte er nog eens 6 jaar aan vast.

Gerard spreekt een kort dankwoord uit:

Bedankt bestuur van onze mooie afdeling
Bedankt ook voor de goede interne sfeer
Bedankt voor de samenwerking en jullie aller inzet
Bedankt voor de hulp en ondersteuning bij de organisatie van activiteiten

Bedankt alle kaderleden van onze krachtige kerngroepen
Bedankt voor jullie inbreng en inzet
Bedankt voor jullie onvermoeide motivatie
Bedankt voor jullie inbreng voor ons mooie infoblad en website
Bedankt voor het uiten van jullie ideeën en adviezen

Bedankt alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme, spontaniteit en medewerking
Bedankt voor de plezierige, opbouwende en warme contacten die ik met jullie had en nog steeds heb. Dit met name ga ik missen

Samen hebben wij een prachtige afdeling
Samen hebben wij die uitgebouwd en versterkt
Samen zijn wij sterk
Samen gaan en kunnen wij beslist verder

Help het bestuur hierbij
Dat kan echt met slechts een beperkte persoonlijke inzet
Dit is ’n echt reële optie

Nogmaals bedankt allemaal
De vergadering reageert met applaus.

Famke vervolgt de vergadering: Natuurlijk zoeken wij nu een secretaris als bestuurslid, maar er zijn ook deelwerkzaamheden die door iemand opgepakt kunnen worden. Je hoeft daarvoor geen bestuurslid te zijn of te worden. Onder het motto: Vele handen maken licht werk. Wat kun jij betekenen voor onze vereniging? Deze vraag wordt voorgelegd aan de vergadering.
Er komt geen reaktie. Daarom wordt voorgesteld hierop na de pauze terug te komen.
Aansluitend licht Famke de bestaande voorzitters-vacature kort toe:  
Zoals bekend is, was de voorzittersfunctie vanaf vorig jaar vacant met het vertrek van Tynie Schutjens.  Piet van de Laar heeft zich de afgelopen georiënteerd binnen de afdeling.
Het bestuur had het idee betrokkene de vergadering voor te stellen hem tot voorzitter te benoemen. Helaas blijkt hij te zijn verhinderd. Voorgesteld wordt daarom hierop na de pauze terug te komen.

 

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Er worden geen vragen gesteld. De pauze volgt.

Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis 2020

Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland-Frankrijk-Luxemburg
Na heropening van de vergadering brengt waarnemend voorzitter Famke W in dat contact is geweest met Piet vd Laar. Hij blijkt te zijn verhinderd wegens een flinke griepsituatie.
Ter oplossing wordt voorgesteld op korte termijn een korte extra ledenvergadering bijeen te roepen met als enigste agendapunt de benoeming van een voorzitter. Dit  kan bijv. voorafgaand aan een al ingeplande komende alg.lezing.
De vergadering stemt in met deze gedachte.

Als 2e punt brengt Famke de ontstane vacature van secretaris in agv het vertrek van Gerard Derikx.   
Aanvullend wordt nog toegelicht door Famke en Gerard dat de afdeling nog een dringend tekort aan bestuurskracht heeft, ook na evt. benoeming van Piet vd Laar. In de afgelopen jaar is al veel ondersteuningswerk overgeheveld naar vrijwilligers. De ondersteuning kan dus best het oppakken van een deeltaak omvatten of een kort project wat ondersteuning behoeft.
Ook bestaat de mogelijkheid kenbaar te maken op welke manier je zou willen meedenken of meehelpen met ons bestuur. Natuurlijk zoeken wij een secretaris als bestuurslid, maar er zijn ook deelwerkzaamheden die door iemand opgepakt kunnen worden. Je hoeft daarvoor geen bestuurslid te zijn of te worden. Onder het motto: Vele handen maken licht werk. Je functioneert dus als het secretarieel aanspreekpunt van de afdeling voor het in- en externe gebeuren.
De vraag is dus: Wat kun jij betekenen voor onze vereniging? Er komt geen reaktie uit de vergadering.
De vergadering wordt vervolgd met de informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland-Frankrijk-Luxemburg in de 2e helft van juni a.s.    

Met ondersteuning van Maria van Neerven licht Ingrid Peters aan de hand van een  PowerPoint-presentatie de te bezoeken tuinen tijdens de zomerreis toe. Er zijn reeds ruim 30 aanmeldingen.  

 

Plant van de maand februari en afsluiting vergadering

Dit is de Carex morrowii  - zegge welke is vermeerderd door Germa Aarts. Iedereen kan ‘deze bij vertrek huiswaarts gratis meenemen
Als laatste vindt de verloting van de ingebrachte bloemstukjes door een lid van de bloemschikgroep plaats. De komende activiteiten worden nog kort aangestipt waarna de vergadering wordt gesloten.